Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STATUT

Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr …..………..…

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia …….…………….…….

 

STATUT

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

 

§ 1.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim zwane w dalszej części niniejszego statutu „Centrum”, działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.),

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

 7. uchwały Nr IV/37/99 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

 8. innych aktów prawnych regulujących zakres działania Centrum.

§ 2.

 

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Drawskiego w ramach którego prowadzona jest Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza.

§ 3.

 

Centrum obejmuje swoją działalnością obszar Powiatu Drawskiego.

 

§ 4.

 

Siedziba Centrum mieści się w Drawsku Pomorskim przy ul. Bolesława Chrobrego 4.

 

§ 5

CELE I ZADANIA CENTRUM

 

1. Centrum wykonuje zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej określone przepisami prawa, własne Powiatu, zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z uchwał Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu, wynikające z przepisów prawa z zakresu:

 1. pomocy społecznej,

 2. wspierania systemu pieczy zastępczej,

 3. rehabilitacji społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych,

 4. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

§ 6

 

W celu realizacji zadań Centrum współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej z instytucjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 7

 

ORGANIZACJA CENTRUM

 

1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który zatrudniany jest i zwalniany przez Zarząd Powiatu Drawskiego.

2. Dyrektor Centrum działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę Drawskiego i Zarząd Powiatu Drawskiego, o ile jest to niezbędne do realizacji statutowych zadań Centrum.

3. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Centrum, a w szczególności za:

1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,

2) realizację budżetu Centrum,

3) gospodarowanie powierzonym mieniem,

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum.

4. Dyrektor kieruje pracami Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego księgowego i Działów.

§ 8

 

1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Drawskiego.

2. Dyrektor Centrum wydaje zarządzenia i polecenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.

3. Dyrektor Centrum działając zgodnie z Kodeksem pracy jest służbowym przełożonym dla

wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum.

 

§ 9

 

GOSPODARKA FINANSOWA

 

1. Centrum jest jednostką budżetową, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan finansowy.

3. Majątek Centrum stanowi własność Powiatu Drawskiego i może być wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb związanych z działalnością statutową Centrum.

4. Dochody i wydatki Centrum realizowane są na podstawie przepisów ustaw:

1) o finansach publicznych,

2) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

3) o rachunkowości,

oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wykonawczych.

 

§ 10

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia na wniosek Dyrektora.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w Statucie Centrum rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 13-01-2017 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 13-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Nazarek 13-01-2017 12:04