herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

Regulamin


DRUK NR

Uchwała Nr ………………..
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia …………………
r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim


Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr 90/2015 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz Uchwała Nr 153/2016 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

1. Stanisław Kuczyński ………………………..

2. Jacek Jerzy Kozłowski ………..………………

3. Janusz Garbacz ………………………..

4. Janina Jung …………………………

Uzasadnienie

W związku z przejęciem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Punktu Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim wprowadza zmiany organizacyjne w jednostce i przypisuje nowe zadania poszczególnym działom. W związku z dużą liczbą proponowanych zmian przygotowano tekst jednolity regulaminu, uchylając poprzednie wersje.

Alicja Krycka - Sumińska

Załącznik do uchwały Nr ……..

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia ………………………. r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
P
OWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

w DRAWSKU POMORSKIM

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, a także zadania realizowane przez poszczególne działy i stanowiska pracy w jednostce. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.)

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

6) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)

7) uchwały Nr IV/37/99 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Centrum” należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

§ 2. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim jest jednostką organizacyjną Powiatu Drawskiego.

2. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Centrum jest Drawsko Pomorskie ul. Bolesława Chrobrego 4.

4. Godziny pracy Centrum określa Regulamin Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Centrum.

§ 4.1. Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej lub innymi instytucjami w zakresie spraw społecznych określonych odpowiednimi ustawami, a w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej wspierania osób

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego

ryzyka - po konsultacji z gminami z terenu Powiatu Drawskiego;

2) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom

opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub

młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

3) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,

młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub

młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4) pomoc cudzoziemcom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, którzy otrzymali statu

uchodźcy;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz

umieszczanie w nich skierowanych osób;

6) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych

ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży o zasięgu

ponadgminnym;

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym

rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, ośrodków interwencji

kryzysowej;

8) udzielanie informacji osobom ubiegającym się o pomoc, o przysługujących im prawach

i uprawnieniach;

9) organizowanie szkoleń i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu

drawskiego;

10) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy

społecznej z terenu powiatu drawskiego;

11) podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja

programów osłonowych;

12) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych;

13) udzielanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

14) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze;

15) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

16) współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

17) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży

oraz osób niepełnosprawnych;

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie Wojewodzie;

19) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;

20) realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Centrum wykonuje zadania dotyczące pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, takich jak:

1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby

składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2) prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego

wsparcia.

3. Centrum pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizuje zadania z zakresu pieczy

zastępczej, w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,

 2. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

 3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze przez wspieranie procesu

usamodzielnienia,

 1. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz prowadzących rodzinną formę pieczy zastępczej i wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,

 2. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności przez tworzenie grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa,

 3. realizacja orzeczeń sądowych dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,

 4. przygotowywanie i przekazywanie do sądu opinii na temat kandydatów na rodziny zastępcze,

 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

 6. dokonywanie oceny pracy rodzin zastępczych,

 7. dokonywanie na posiedzeniu oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

 8. prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie powiatu,

 9. zapewnienie przeprowadzenia przyjętym do pieczy dzieciom niezbędnych badań lekarskich,

 10. prowadzenie rejestru danych osobowych zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka i pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

 11. kompletowanie we współpracy z właściwym Ośrodkiem Pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,

 12. finansowanie:

  1. świadczeń pieniężnych dot. dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

  2. pomocy dla usamodzielnianych

 13. ustalanie rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 14. sporządzanie sprawozdań i przekazywanie Wojewodzie,

 15. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców.

Rozdział III
Organizacja Centrum

§ 5.1. Centrum kieruje Dyrektor.

2. Podczas nieobecności Dyrektora funkcję zastępcy pełni wyznaczony przez niego pracownik

Centrum.

3. Pracownicy Centrum wykonują zadania wynikające z niniejszego Regulaminu oraz

wyznaczane przez Dyrektora jednostki.

4. Centrum działa w organizacyjnej strukturze zespołów i wyodrębnionych stanowisk pracy,

realizujących przypisane im zadania.

5. W skład Centrum wchodzą:

 1. Dyrektor

 2. Główny księgowy

 3. Działy

 4. Punkt Interwencji Kryzysowej

6. Strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.

§ 6. Do kompetencji Dyrektora w szczególności należy:

 1. kierowanie Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz,

 2. nadzorowanie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu Centrum oraz gospodarowanie mieniem Centrum,

 3. podejmowanie decyzji zapewniających realizację zadań Centrum,

 4. współdziałanie z organami powiatu, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie właściwego wykonywania zadań Centrum,

 5. zlecanie i koordynowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

 6. składanie w ramach posiadanych upoważnień oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Centrum,

 7. wykonywanie zadań na podstawie upoważnień Zarządu i Starosty,

 8. upoważnianie poszczególnych pracowników Centrum do załatwiania spraw w jego imieniu.

 9. prowadzenia terapii rodzin i indywidualnej.

§ 7. Do kompetencji Głównego Księgowego należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu,

 2. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej Centrum,

 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych i bilansu końcowego,

 4. opracowanie projektów planu finansowego przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, zasad rozliczenia i prowadzenia inwentaryzacji.

§ 8.1. W strukturze Centrum wyodrębnia się następujące działy:

Dział kancelarii:

 1. prowadzenie sekretariatu oraz nadzór nad obiegiem dokumentów i pism Centrum,

 2. zabezpieczenie mienia Centrum,

 3. zaopatrywanie Centrum w sprzęt i wyposażenie,

 4. przyjmowanie podań i wniosków,

 5. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją,

 6. prowadzenie kontroli zarządczej.

 7. przygotowanie sprawozdania ze strategii.

2. Dział ds. finansowo - administracyjny:

 1. obsługa finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych,

 2. przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej,

 3. sporządzanie dekretacji oraz poleceń księgowania,

 4. przygotowywanie przelewów na płatności,

 5. prawidłowe prowadzenie księgowości,

 6. wykonywanie sprawozdawczości finansowej,

 7. terminowa spłata zobowiązań,

 8. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 9. w razie nieobecności Dyrektora lub niemożliwości wykonywania swojej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Centrum wykonuje upoważniony pracownik Działu.

3. Dział ds. administracyjno - kadrowy:

 1. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 2. prowadzenie spraw kadrowych,

 3. prowadzenie zamówień publicznych,

 4. prowadzenie sprawozdawczości w GUS, CAS,

 5. obsługa strony bip jednostki,

 6. prowadzenie dokumentacji oraz zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

4. Dział ds. rehabilitacji społecznej:

 1. obsługa interesantów w zakresu zadań z rehabilitacji społecznej jak: turnusy

rehabilitacyjne, środki pomocnicze, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

i sprzęt rehabilitacyjny, likwidacja barier, sport, turystyka i rekreacja osób

niepełnosprawnych,

 1. diagnozowanie potrzeb powiatu w celu opracowania programów wspierania osób

niepełnosprawnych,

 1. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami miast i gmin, organizacjami

pozarządowymi i stowarzyszeniami w zakresie rehabilitacji społecznej w załatwianiu

spraw osób niepełnosprawnych i na rzecz niepełnosprawnych,

 1. prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących wydawanych

środków PFRON,

 1. obsługa Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim,

 2. udzielanie informacji osobom ubiegający się o pomoc, o przysługujących im prawach i uprawnieniach.

5. Dział ds. świadczeń pieczy zastępczej i pomocy społecznej:

 1. prowadzenie sprawozdawczości w CAS, GUS, ZETO i inne wymagane,

 2. nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej,

 3. przygotowywanie porozumień między powiatami w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków,

 4. prowadzenie rejestru rodzin zastępczych i rejestru rodzin zastępczych zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, rodzinnych domów dziecka,

 5. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, dot. przyznawania świadczeń z pieczy zastępczej i ponoszenia opłat przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

 6. przygotowywanie dla księgowości dokumentów w sprawie ponoszenia przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

 7. wprowadzanie danych rodzin zastępczych i decyzji do programu pieczy zastępczej i rodziny zastępcze,

 8. kompletowanie dokumentacji dzieci do umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka,

 9. sporządzanie list wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych,

 10. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych kierujących do ośrodka wsparcia i dotyczących odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia,

 11. przygotowywanie projektów decyzji dot. przyznawania świadczeń finansowych i rzeczowych usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek,

 12. świadczenie pracy socjalnej, w tym wspieranie pełnoletnich wychowanków z placówek i rodzin zastępczych w procesie usamodzielnienia.

 13. przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,

 14. naliczanie świadczeń pieniężnych dla usamodzielnianych.

 15. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dot. umieszczanych w domu pomocy społecznej i odpłatności za pobyt ww domu,

 16. przygotowanie danych do sprawozdawczości,

 17. współpraca z rodzinami zastępczymi, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim i innymi ośrodkami związanymi z pieczą zastępczą,

 18. pomoc uchodźcom, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,

 19. w razie nieobecności Dyrektora lub niemożliwości wykonywania swojej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Centrum wykonuje upoważniony pracownik Działu.

6. Dział - Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

1. Realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i prowadzi sprawy związane

z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki

rodziców poprzez rodzinną pieczą zastępczą.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. opracowywanie powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,

 2. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,

 3. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych i rodzin pomocowych,

prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia tych funkcji,

 1. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wystawianie

zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii

spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

 1. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 2. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie

warunków do powstawania:

a) grup wsparcia,

b) specjalistycznego poradnictwa,

 1. prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej,

 2. prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej,

 3. prowadzenie rejestru dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,

 4. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji

związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej,

 1. współpraca z Sądem i informowanie Sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka

umieszczonego w rodzinie zastępczej m. in. w celu uregulowania jego sytuacji prawnej,

 1. współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej, a w szczególności z asystentem rodziny pracującym z rodziną, której dziecko umieszczone zostało w rodzinnej pieczy zastępczej,

 2. organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy,

 3. dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej,

 4. dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na

posiedzeniach oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka

w pieczy zastępczej,

 1. przygotowanie corocznego sprawozdania z efektów pracy zespołu,

 2. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

 1. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może

sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo

zaplanowanego wypoczynku,

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z ustawy o pieczy

zastępczej,

 1. przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planu pomocy

dziecku,

 1. pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

 2. przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej,

 3. opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę

zastępczą nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 1. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,

 2. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pieczy zastępczej,

 3. przygotowywanie projektów uchwał organów powiatu dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej,

 4. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

 5. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy o której mowa

w art. 42 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 1. realizacja i monitorowanie spraw związanych z programem korekcyjno - edukacyjnym dla

sprawców przemocy w rodzinie,

 1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

7. Dział ds. projektów unijnych:

 1. opracowanie i przygotowanie projektów,

 2. organizowanie działań informacyjno - promocyjnych związanych z realizowanymi projektami,

 3. rekrutacja beneficjentów projektu,

 4. prowadzenie dokumentacji księgowej związanej ze środkami finansowymi projektów,

 5. prawidłowa realizacja merytoryczna działań projektu, zgodnie z wymogami oraz obowiązującymi przepisami w oparciu o umowę o dofinansowanie,

 6. przyjmowanie podań i wniosków w sprawach projektu,

 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych projektu,

 8. podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu,

 9. przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów,

 10. wykonywanie innych zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

8. Punkt Interwencji Kryzysowej:

1) udzielanie specjalistycznego poradnictwa na rzecz osób i rodzin będących w stanie

kryzysu;

2) prowadzenie terapii;

3) interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na dochód;

4) w Punkcie interwencji kryzysowej pomocy udziela zespół specjalistów - prawnik,

psycholog, pedagog, pracownik socjalny.

2. Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi działalność jeden razy w tygodniu
w godzinach popołudniowych,  a udzielana pomoc jest bezpłatna.

§ 9. Zadania pracowników Centrum określają indywidualne zakresy czynności.

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Centrum

§ 10.1. Dyrektor Centrum podlega Staroście, pozostali pracownicy Centrum podlegają Dyrektorowi.

2. Pracownicy Centrum w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa.

3. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy upoważnionych pracownikach oraz Głównego Księgowego, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem za realizację swoich zadań.

Rozdział V
Czas pracy
i zasady przyjmowania interesantów w Centrum

§ 11.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy

w zakładzie pracy lub w innym w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy.
3. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
4 Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.
5. Rozliczanie czasu pracy następuje w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.

6. Przyjmowanie w Centrum interesantów w sprawach indywidualnych, a także w sprawach skarg i wniosków odbywa się w dni robocze w godzinach pracy.

Rozdział VI
Zasady podpisywania pism

§ 12.1. Dyrektor podpisuje:
1) zarządzenia, regulaminy,
2) pisma związane z reprezentowaniem Centrum na zewnątrz,
3) odpowiedzi na skargi i wnioski,
4) decyzje z zakresu administracji publicznej do których upoważniony jest przez
Starostę Drawskiego,
5) pisma zawierające oświadczenia woli Centrum jako pracodawcy,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7) inne pisma w sprawach należących do jego właściwości.

2. Decyzje z zakresu administracji publicznej może podpisywać pracownik Centrum po

otrzymaniu upoważnienia Starosty Drawskiego na mocy obowiązujących przepisów.
3. Główny księgowy podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań, nie zastrzeżone do

podpisu przez Dyrektora.

Rozdział VII

Zasady kontroli

§ 13. Działalność merytoryczna komórek organizacyjnych podlega kontroli zewnętrznej wykonywanej przez uprawnione organy, instytucje i urzędy oraz kontroli zarządczej, w tym kontroli wewnętrznej, realizowanej w trybie kontroli instytucjonalnej i funkcjonalnej.

§ 14.1. Funkcjonowanie adekwatnej oraz skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zapewnia

Dyrektor.

2. Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią regulaminy oraz instrukcje ustalające

wewnętrzne procedury obowiązujące w tym zakresie, a także dokumenty określające

zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Centrum oraz inne

dokumenty wewnętrzne.

3. Elementami systemu kontroli zarządczej są czynności kontrolne obejmujące:

1) samokontrolę,

2) kontrolę funkcjonalną.

4. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Centrum bez

względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

5. Wewnętrzną kontrolę funkcjonalną prowadzi Dyrektor samodzielnie lub przy pomoc

innego pracownika.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 15 .1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące

przepisy prawa.

2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3. Dyrektor jest zobowiązany zapoznać pracowników Centrum z Regulaminem

Organizacyjnym.


Załącznik do uchwały nr ……………. Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia …………………. r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DRAWSKU POMORSKIM

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

STAROSTA

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR

DZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNO - KADROWYCH, (ABI)

1 etat

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DZIAŁ DS. FINANSOWO ADMINISTRACYJNYCH

1 etat

KANCELARIA

1 etat

DZIAŁ DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

1 etat

DZIAŁ DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH

(w zależności od potrzeb projektu)

DZIAŁ DS. ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ

4 etaty

DZIAŁ - ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

5 etatów

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Psycholog, prawnik, pedagog, pracownik socjalny,

(umowa zlecenia)

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Psycholog, pedagog, pracownik socjalny, i inni w zależności od potrzeb

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Psycholog, pedagog, pracownik socjalny, i inni w zależności od potrzeb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Frączek 13-01-2017 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Frączek 13-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2017 12:20