Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej


DRUK NR ………………..

Uchwała Nr ...............

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia ......................

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

Na podstawie:

art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 180 pkt 4, art. 182 ust. 1, art. 57 ust.1a i ust. 2, art. 64 ust 1 i 2, art. 69, art. 83, art. 84 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się następujące zasady finansowania i przyznawania świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych udzielanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka:

1. Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wzorem wniosku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej, stanowiącym załącznik Nr 1a.

2. Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z wzorem wniosku w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo, stanowiącym załącznik Nr 2a.

3. Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki-jednorazowo lub okresowo, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały wraz z wzorem wniosku w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo, stanowiącym załącznik Nr 3a.

4. Zasady przyznawania środków finansowych rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wraz z wzorem wniosku w sprawie zasad przyznawania środków finansowych rodzinie zstępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego, stanowiącym załącznik Nr 4a.

5. Zasady przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały wraz z wzorem wniosku w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, stanowiącym załącznik Nr 5a.

6. Zasady zapewnienia czasowej pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie niesprawowania pieczy zastępczej w związku z wypoczynkiem, określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały wraz z wzorem wniosku w sprawie zasad zapewnienia czasowej pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie niesprawowania pieczy zastępczej w związku z wypoczynkiem, stanowiącym załącznik Nr 6a.

7. Zasady zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały wraz z wzorem wniosku w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, stanowiącym załącznik Nr 7a.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Drawsku Pomorskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

1. Stanisław Kuczyński ………………………………………..

2. Jacek Jerzy Kozłowski …………………………………………

3. Janusz Garbacz ……………………………………….

4. Janina Jung …………………………………………

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr ……. ......

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia ………………

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

1. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm).

2. Przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

a) wypoczynek będzie przebiegać poza miejscem zamieszkania,

b) będzie trwać co najmniej 7 dni,

c) będzie przebiegać w formie zorganizowanej przez podmiot uprawniony,

d) jako zorganizowaną formę wypoczynku należy rozumieć: kolonie, zimowiska, obozy letnie i zimowe, turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki.

3. Warunki określone w punkcie 2 dotyczą również dzieci, które nie mogą samodzielnie uczestniczyć w formach wypoczynku o których mowa w punkcie 2d, a rodzice zastępczy planują wypoczynek wspólnie z dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej.

4. Dofinansowanie do wypoczynku można otrzymać raz w roku na dane dziecko.

5. Podstawą przyznania dofinansowania do wypoczynku dziecka jest złożenie wniosku wraz z ofertą wypoczynku zawierająca program, datę, miejsce oraz cenę w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed planowanym wypoczynkiem.

6. Wnioski złożone po terminie określonym w punkcie 5 nie będą rozpatrywane.

7. Przyznanie lub odmowa dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

8. Przyznane dofinansowanie zostanie wypłacone po przedstawieniu imiennej faktury lub innego imiennego rachunku potwierdzającego poniesione koszty wypoczynku, w terminie 30 dni od zakończenia wypoczynku dziecka.

9. Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku będą rozpatrywane w kolejności złożenia wniosku do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na dany rok kalendarzowy.

10. Przyjmuje się następujące kwoty dofinansowania:

a) przy dochodzie dziecka do 500 zł - dofinansowanie do 300 zł ,

b) w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagającego stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - dofinansowanie 500 zł,

c) przy dochodzie dziecka powyżej 501 zł - dofinansowanie do 200 zł.

Załącznik Nr 1a w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

Drawsko Pomorskie,………………..

……………………………….

imię i nazwisko Wnioskodawcy

…………………………………

adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

Wnoszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka …………………………………. ……………………ur. ......................................................

1. Dane dotyczące wypoczynku:

a) miejsce .................................................................................................................................

b) termin....................................................................................................................................

c) organizator ...............................................................................................................................

d) forma wypoczynku ................................................................................................................

e) koszt ........................................................................................................................................

2. Oświadczam, że dochód dziecka ww uzyskany w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku wynosi.....................zł z tytułu:

1) alimentów...............................................................................................................................

2) zasiłku pielęgnacyjnego............................................................................................................

3) renty rodzinnej.........................................................................................................................

4) uposażenia rodzinnego ............................................................................................................

5) inne..........................................................................................................................................

Przyznane środki proszę przekazać na rachunek bankowy ......................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z uchwałą w sprawie zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, akceptuję je i zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

…………………………………..

podpis Wnioskodawcy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr............

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia ………………….

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo (art. 83 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) na:

- meble (biurko, szafa, komoda, półka, regał, wersalka, łóżko, fotel rozkładany, tapczan, stół,

ława, krzesło, w tym obrotowe, wielofunkcyjne),

- lampka na biurko,

- wózek, spacerówka,

- kołyska,

- fotelik samochodowy,

- akcesoria niemowlęce ( bez środków higienicznych, czystości, żywności)

- kołdra, poduszka, koc, materac

- bielizna pościelowa,

- ręczniki,

- odzież, obuwie,

- książki, przybory szkolne,

- możliwe jest uwzględnienie innych artykułów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 800 zł na jedno dziecko. Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wg załącznika Nr 2a wraz z wykazem niezbędnych artykułów i ich orientacyjną wartością, związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka nie później niż 3 miesiące od daty przyjęcia dziecka.

3. Przyznanie bądź odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka po otrzymaniu jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w terminie 30 dni od daty ostatniego zakupu zobowiązani są rozliczyć się z otrzymanych świadczeń przedkładając imienne faktury lub imienne rachunki.

5. W przypadku braku rozliczenia przyznane świadczenie podlega zwrotowi, jak dla świadczeń nienależnie pobranych.

Załącznik Nr 2a w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo

Drawsko Pomorskie, …………………

……………………………………

imię i nazwisko Wnioskodawcy

…………………………………..

adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia w wysokości………………….na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (imię, nazwisko dziecka, data urodzenia)………….……………….……………………………………………………….

do rodziny zastępczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w …………………

……………………………………….sygn. akt………………………………………………

Wykaz niezbędnych zakupów:

1................................................................................o wartości........................................... zł

2……………………….……………………………o wartości……………………………zł

3……………………….………………………… o wartości…………………………….zł

4……………………….………………………… o wartości……………………………zł.

5……………………………………………………o wartości…………………………….zł

6…………………………………………………… o wartości……………………………zł

Przyznane środki proszę przekazać na rachunek bankowy...............................................

......................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z uchwałą w sprawie zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, akceptuję je i zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

………………………..

podpis Wnioskodawcy

Opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

……………….……………………

data, podpis koordynatora

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..............

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia ……………………….

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo

1. Pod pojęciem ,,zdarzenie losowe'' rozumie się zdarzenie nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od woli człowieka, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, kradzież, wypadek, nagła choroba dziecka, inne okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie dziecka i rodziny zastępczej).

2. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) .

3. Świadczenie okresowe przyznaje się na czas, który jest niezbędny do ustąpienia skutków zdarzenia, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, którym przyznano świadczenie informuje niezwłocznie PCPR o ustąpieniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.

4.Wysokość dofinansowania na dziecko wynosi jednorazowo do 300 zł lub okresowo do kwoty 200 zł miesięcznie po stwierdzeniu zasadności tego wydatku przez koordynatora pieczy zastępczej (organizatora).

5. Podstawą przyznania pomocy jest złożenie wniosku wg załącznika nr 3a o świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki.

6. Przyznanie lub odmowa dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Rozliczenie następuje na podstawie imiennych faktur lub imiennych rachunków przedłożonych w PCPR w terminie 30 dni od otrzymania przyznanych środków.

8. W przypadku braku rozliczenia przyznane świadczenie podlega zwrotowi, jak dla świadczeń nienależnie pobranych.

Załącznik Nr 3a w sprawie zasad przyznawania

świadczenia na pokrycie kosztów związanych

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń

mających wpływ na jakość sprawowanej opieki-

jednorazowo lub okresowo

Drawsko Pomorskie,..............................

.............................................

imię i nazwisko Wnioskodawcy

............................................

adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki-

jednorazowo / okresowo* ( od -do) w wysokości .........................................................

1. Opis zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki:...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Przyznane świadczenie zamierzam przeznaczyć na zakup następujących artykułów lub usług:

Lp.

artykuł/usługa

Wartość w złotych

Razem

3. Przyznane świadczenie jest zasadne z następujących powodów:

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Przyznane środki proszę przekazać na rachunek bankowy:

..................................................................................................................................................... .

Oświadczam, że zapoznałem/łam się uchwałą w sprawie zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, akceptuję je i zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

.................................................

podpis Wnioskodawcy

Opinia koordynatora pieczy zastępczej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

data, podpis koordynatora

* - właściwe podkreślić

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr................

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia ..................................

Zasady przyznawania środków finansowych rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

1. Zgodnie z art. 83 ust.2 i ust.3a i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm ) składniki pomocy na utrzymanie lokalu mieszkalnego obejmują:

- czynsz lub opłatę z tytułu najmu,

- opłatę za energię elektryczną i cieplną,

- opał,

- wodę,

- gaz,

- odbiór nieczystości stałych i płynnych,

- antenę zbiorczą,

- 1 abonament telewizyjny (telewizja publiczna) i 1 abonament radiowy,

- dźwig osobowy,

- usługi telekomunikacyjne obejmujące jeden abonament telefoniczny i jeden abonament

internetowy.

2. Na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej , w której przebywa więcej niż 3 dzieci oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka przyznaje się środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. W przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej wymagane jest potwierdzenie zasadności potrzeby przyznania tych środków przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Rodzina uprawniona do pomocy, do 15-go każdego miesiąca przedkłada wniosek według

załącznika 4a oraz rachunki i faktury za miesiąc poprzedni za faktycznie poniesione wydatki na utrzymanie lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub prowadzony jest rodzinny dom dziecka.

4. Przyznanie bądź odmowa świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej .

5. Wypłata świadczenia następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Załącznik Nr 4a w sprawie zasad przyznawania środków finansowych rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Drawsko Pomorskie ..........................

.............................................................

imię i nazwisko wnioskodawcy

.............................................................

.............................................................

adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bolesława Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o przyznanie środków finansowych rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wnoszę o przyznanie środków finansowych zgodnie z poniższym rozliczeniem na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/domu jednorodzinnego (właściwe podkreśl)

 1. Adres lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,

którego dotyczy wniosek: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...

 1. Prawo do zamieszkiwania prowadzącego rodzinę zastępczą / rodzinny dom dziecka w lokalu lub domu wymienionym w pkt 1 wynika z (dokładne oznaczenie umowy, aktu notarialnego, wyroku sądu itp.- w przypadku składania wniosku po raz pierwszy należy przedstawić kserokopię dokumentu i oryginał do wglądu ):

…………………………………………………………………………………………

 1. Liczba dzieci aktualnie przebywających w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka ……………………………… .

 2. Liczba osób, które osiągnęły pełnoletność aktualnie przebywających w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) : ………………… ...........................

 3. Liczba pozostałych osób tworzących rodzinę zastępczą / rodzinny dom dziecka ……………….. ................................................................................................

 4. Liczba osób zamieszkujących w lokalu lub domu wymienionym w pkt 1, które nie tworzą rodziny zastępczej zawodowej / rodzinnego domu dziecka: ………………. .....

 5. Łączna liczba osób zamieszkujących w lokalu lub domu wymienionym w pkt 1 (suma 3 - 6): ……………….. .

 6. Termin przyznania świadczenia, tj. od dnia - do dnia: ……………………………… .

 7. Oświadczam, że za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, zostały poniesione następujące wydatki na utrzymanie lokalu lub domu wymienionego w pkt 1:

- w załączeniu rachunki i faktury potwierdzające wydatki.

Rozliczenie środków finansowych za miesiąc …………………………………………………

L.p.

Nazwa usługi/ towaru

Nr faktury/ rachunku

Opłata za okres

Kwota z faktury/ rachunku

1

Czynsz

2

Opłaty z tytułu najmu

3

Energia elektryczna

4

Energia cieplna

5

Opał

6

Woda

7

Gaz

8

Odbiór nieczystości stałych

9

Odbiór nieczystości płynnych

10

Dźwig osobowy

11

Antena zbiorcza

12

Abonament RTV (TV publiczna)

13

Usługi telekomunikacyjne (jeden abonament telefoniczny, jeden abonament Internet.)

razem

Dodatkowe informacje

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z uchwałą w sprawie zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, akceptuję je i zobowiązuję się do rozliczenia.

………………………………….

podpis Wnioskodawcy

Opinia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..

podpis organizatora

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr………..

Zarządu Powiatu Drawskie

z dnia ............................

Zasady przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn zm.)

1. Zgodnie z art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.), remont oznacza wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

2. Przyznanie środków finansowych bądź odmowa przyznania tych środków na pokrycie kosztów związanych z remontem następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wniosku złożonego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim (PCPR), według wzoru określonego w załączniku 5a do niniejszej uchwały.

3. Można odmówić przyznania tych środków finansowych wnioskodawcy w przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca nienależycie wywiązał się lub nie wykonał zakresu prac remontowych objętych wcześniej przyznanym świadczeniem.

4. Wniosek wg załącznika 5a o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z remontem należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przeprowadzenia remontu.

5. Przyznanie środków finansowych następuje z chwilą uchwalenia budżetu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykorzystania środków finansowych w terminie określonym we wniosku nie później jednak, jak do końca roku budżetowego. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia przekazania środków finansowych na rachunek wnioskodawcy.

6. Wypłata środków finansowych następuje przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy nie później niż 30 dni przed określonym we wniosku dniem rozpoczęcia remontu .

7. Wnioskodawca do wniosku załącza uproszczony kosztorys planowego remontu z wyszczególnieniem zakresu planowanego remontu, materiałów i robocizny koniecznych do jego przeprowadzenia i terminu przeprowadzenia prac remontowych.

8. Kosztorys podlega weryfikacji przez pracownika Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, który posiada stosowne uprawnienia, pod kątem zgodności kosztów remontu zawartych w kosztorysie z cenami rynkowymi w danym roku.

9. Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną pracownika PCPR i pracownika Starostwa Powiatowego w celu określenia zasadności i zakresu planowanych robót remontowych.

10. Dyrektorowi PCPR lub uprawnionemu pracownikowi PCPR przysługuje prawo kontroli wykorzystania przyznanych środków finansowych.

11. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym mogą zostać przyznane rodzinom zastępczym zawodowym, które pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej powyżej 3 lat i w których przebywa powyżej 3 dzieci.

12. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem przyznaje się nie częściej niż raz na 3 lata w kwocie do 10.000 złotych.

13. W szczególnie uzasadnionych wypadkach związanych z nieprzewidzianymi awariami skutkującymi poważnym zniszczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego środki finansowe mogą być przyznane z pominięciem warunków określonych w punkcie 4 z zastrzeżeniem, że dyrektor PCPR zarządzi przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej określonej w punkcie 9.

14. Po wykonaniu remontu Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w PCPR oświadczenia dotyczącego poniesionych kosztów remontu w terminie do 30 dni od daty jego zakończenia wraz z rachunkami oraz fakturami. Brak przedłożenia oświadczenia i rachunków lub faktur za poniesione koszty remontu powoduje uznanie wypłaconych środków na pokrycie kosztów remontu, jako nienależnie pobranych i podlega zwrotowi.

Załącznik Nr 5a w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Drawsko Pomorskie ................................

.............................................................

imię i nazwisko Wnioskodawcy

..............................................................

..............................................................

adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bolesława Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wnoszę o przyznanie środków finansowych w wysokości .............................na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

1. Adres lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, którego wniosek dotyczy..............................................................................................................

2. Prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, którego wniosek dotyczy, tj. akt własności, umowa najmu,(numer, data zawarcia)

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Data przyznania poprzedniego świadczenia na remont...........................................................

4. Liczba dzieci aktualnie przebywających w rodzinie zastępczej...............................................

5. Data zawarcia umowy na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej............................

6. Planowany termin przeprowadzenia remontu od dnia............................do dnia.....................

7. Uzasadnienie wniosku.............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Do wniosku załączam:

a) uproszczony kosztorys planowanego remontu,

b) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu (oryginał do wglądu)

Przyznane środki świadczenia proszę przekazać na rachunek bankowy:

.......................................................................................................................................................

Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z uchwałą w sprawie zasad przyznawania i finansowania środków na realizacje zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, akceptuję je i zobowiązuję się do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

.............................................

Podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr……………

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia ......................................

Zasady zapewnienia czasowej pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych

i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie niesprawowania pieczy zastępczej

w związku z wypoczynkiem

1. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy (art. 69 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)

2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej sporządza roczny plan wypoczynku rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka do 31 grudnia każdego roku, a następnie przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim (PCPR).

3. Rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka potwierdza informację składając wniosek wg załącznika 6a organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej o terminie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem z związku z wypoczynkiem nie później niż 30 dni przed jego zamierzonym rozpoczęciem. Organizator niezwłocznie przekazuje wniosek rodziny zastępczej do PCPR.

4. W okresie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości.

5. Rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka w złożonym wniosku, o którym mowa w punkcie 4 wskazuje kandydata na rodzinę pomocową z jego pisemną zgodą na sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie wypoczynku wnioskodawcy.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku PCPR przygotowuje umowę z rodziną pomocową na czas sprawowania opieki nad dzieckiem.

7. Zawarta umowa staje się podstawą do umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.

Załącznik Nr 6a w sprawie zasad zapewnienia czasowej pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie niesprawowania pieczy zastępczej w związku z wypoczynkiem

Drawsko Pomorskie, .............................................

.............................................................

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

.............................................................

.............................................................

( adres)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bolesława Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o zapewnienie czasowej pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie niesprawowania pieczy zastępczej w związku z wypoczynkiem

Niniejszym informuję, że w terminie od ................. ........... r. do ..................... ........ r. nie będę mógł/mogła* sprawować opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej zawodowej/ rodzinnym domu dziecka ,* tj.:

L.p.

Imię i nazwisko dziecka

Wiek dziecka

Jako rodzinę pomocową wskazuję ..............................................................................................

W czasie mojej nieobecności dzieci będą przebywać pod adresem ........................................... ......................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z uchwałą w sprawie zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, akceptuję je, zobowiązuję się do realizacji.

.....................................................................

podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na sprawowanie opieki nad dzieckiem ww. w okresie wypoczynku rodziny zastępczej ...............................................................

..........................................................

podpis Rodziny pomocowej

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr………..

Zarządu Powiatu Drawskiego .

z dnia …………………..............

Zasady zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

1. Zgodnie z art. 57 ust.1a i art. 64 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą'', zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich następuje na podstawie wniosku (wg załącznika 7a) odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka i dotyczy wyłącznie okresu, w którym przebywają:

 1. w rodzinnym domu dziecka więcej niż 4 dzieci

 2. w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej więcej niż 3 dzieci.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich na podstawie wniosku wg załącznika 7a odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka i może dotyczyć okresu, w którym przebywać będzie:

a) w rodzinnym domu dziecka 4 dzieci i mniej niż 4 dzieci

b) w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej 3 lub mniej niż 3 dzieci.

3. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy zlecenia , w zależności od liczby dzieci:

a) liczba dzieci 4 do 20 godzin miesięcznie

b) liczba dzieci 5-6 do 30 godzin miesięcznie

c) liczba dzieci 7 i więcej do 40 godzin miesięcznie

Stawka godzinowa wynosi 9,00 zł brutto.

4. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka potwierdzają na grafiku pracy i ewidencji godzin wykonanie zadań i ilości godzin określonych w umowie do 5 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

5. W przypadku, gdy umowa została zawarta na okres niepełnego miesiąca liczba godzin zatrudnienia osoby do pomocy zostanie proporcjonalnie obniżona do liczby dni faktycznego obowiązywania umowy w danym miesiącu.

6. Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich może być wyłącznie osoba wskazana lub zaakceptowana przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka spełniająca warunki, o których mowa w art. 64 ust.5 ustawy i dająca rękojmię należytego wykonania zadania.

7. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka składają wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich w terminie 30 dni przed planowanym zatrudnieniem.

Załącznik Nr 7a w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Drawsko Pomorskie, ……………………

……………………………………………….

Imię nazwisko Wnioskodawcy

…………………………………………………

Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Wnoszę o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka*………………..

…………………………………………………………………………………………………..

od dnia………………………do dnia...................................

1. Do zatrudnienia wskazuję Panią/Pana ..................................................................................................................................................... 2. Oświadczam , że osoba wskazana spełnia wymagania art. 64 ust.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)

3. Pani /Pan* będzie wykonywać następujące czynności przy sprawowaniu opieki nad dziećmi:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Pani/Pan* będzie wykonywać następujące czynności przy pracach gospodarskich: ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Zatrudnienie jest zasadne z powodu: ............................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z uchwałą w sprawie przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do realizacji.

.......................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), która wprowadziła nowe zadania dla samorządu powiatowego, m.in.: przyznawanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych, przyznawanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, zatrudnianie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zawodowej , niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Wprowadzenie zasad finansowania i przyznawania środków na realizację tych zadań ureguluje i usprawni rozpatrywanie wniosków rodzin zastępczych.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 27-04-2017 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 27-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2017 09:30