Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zapytanie ofertowe z11.08.2017


Nr sprawy PCPR.PZP.2.2017.JF

Drawsko Pomorskie, dnia 11.08.2017 r.

(miejscowość i data)

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel.94 363 37 62, fax: 94 363 60 64

e-mail: pcprdrawsko@wp.pl

Zaprasza do złożenia ofert na:

usługę kompleksowego zarządzania projektem pn. „Szansa na przyszłość 2” dofinansowanym przez UE w ramach EFS, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej.

II . Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zarządzania projektem pn. „Szansa na przyszłość 2” dofinansowanym przez UE w ramach EFS, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K417/17

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.,

2. Celem projektu jest integracja społeczna osób z terenu powiatu drawskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, społecznym, zdrowotnym, która ma na celu przywrócenie uczestnikom pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

W projekcie wezmą udział osoby niepełnosprawne (36 osób) w wieku aktywności zawodowej, dzieci i młodzież (60 osób) od momentu szkoły podstawowej do momentu usamodzielnienia wraz z otoczeniem tj. rodzicami zastępczymi oraz osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej.

Działania w ramach Projektu będą realizowane poprzez:

przeprowadzenie szczegółowej diagnozy pod kątem potencjału i deficytów uczestników, zindywidualizowanie ścieżki reintegracji społecznej, wykorzystanie usług aktywnej integracji, w tym szkolenia, warsztaty podnoszące kompetencje i inne wynikające z potrzeb uczestników.

3. Zakres usługi:

1) Współpraca z Instytucją Pośredniczącą RPO WZP tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

2) Opracowanie w oparciu o zatwierdzony wniosek o dofinansowanie:

a. koncepcji realizacji projektu,

b. szczegółowego harmonogramu rekrutacji,

c. szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia,

d. szczegółowego harmonogramu zlecania usług merytorycznych,

e. wzorów dokumentów dla uczestników projektu (wzór teczki uczestnika projektu wraz z listą kontrolną, co powinna zawierać prawidłowa dokumentacja projektu).

3) Bieżąca realizacja projektu:

a. organizacja pracy Zleceniobiorcy,

b. wdrożenie personelu merytorycznego Zamawiającego wskazanego do realizacji zadań w projekcie,

c. stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z przedstawicielami Zamawiającego oraz personelem Projektu,

d. spotkania robocze Zleceniobiorcy w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

e. przygotowanie merytoryczne usług zlecanych (wspólnie z Zamawiającym nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji usług, zatwierdzanie dokumentacji przy rozliczeniu zlecenia),

f. współpraca z zewnętrznymi wykonawcami usług zlecanych (wspólnie z Zamawiającym nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji usług, zatwierdzanie dokumentacji przy rozliczeniu zlecenia),

g. bieżące kontrolowanie sporządzonej dokumentacji przez personel projektu,

h. obsługa systemów informatycznych LSI 2014 (wniosek o dofinansowanie) i SL 2014 (wniosek o płatność),

i. nadzór nad prawidłową realizacją projektu, w szczególności nad celowym, rzetelnym, racjonalnym ponoszeniem wydatków,

j. poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu - w trakcie i po zakończeniu realizacji, w tym obecność podczas kontroli projektu,

k. prowadzenie rozliczeń częściowych projektu, sprawozdawczości projektu, końcowe rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu oraz sporządzenie raportu końcowego

4) Realizacja projektu w oparciu o następujące przepisy oraz wytyczne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego:

a. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.).

b. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

c. Wytyczane w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

d. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

e. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014- 2020.

f. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

g. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014- 2020.

h. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

5) Zarządzanie w imieniu Zamawiającego systemem informatycznym LSI 2014 w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz wprowadzania zmian w projekcie;

a. Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich zmian do wniosku o dofinansowanie projektu:

a) przygotowanie formularza zmian,

b) przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

6) Zarządzanie w imieniu Zamawiającego systemem informatycznym SL 2014 mające na celu komunikację z Instytucją Pośredniczącą oraz właściwe przygotowanie i składanie wniosków płatniczych. Obsługa obejmuje następujące moduły:

a. „Korespondencja”

b. „Harmonogram płatności”

c. „Monitorowanie uczestników projektu”- wprowadzenie danych o uczestnikach projektu, w tym w szczególności danych osobowych,

d. „Baza personelu projektu”,

e. „Zamówienia publiczne”,

f. „Wnioski o płatność”

g. Karta „Projekt”

- Karta „Postęp rzeczowy” - opis zadań, wskaźniki rezultatu, wskaźniki produktu,

problemy napotkane w trakcie realizacji projektu, planowany przebieg realizacji projektu,

- Karta „Postępu finansowego” - źródła finansowania wydatków, postęp finansowy,

- Karta „Informacje”

- Karta „Załączniki”.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. O realizację usługi mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają potencjał techniczny oraz dysponują lub będą dysponować osobami w zespole (min. 3 osoby), które będą odpowiedzialne za wykonanie usługi, jako:

1) menadżer projektu

2) koordynator projektu

3) specjalista ds. rozliczeń projektu

4) specjalista ds. zamówień (zadania specjalisty ds. zamówień, może wykonywać inny członek zespołu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych).

2. Osoby w zespole odpowiedzialne za wykonanie usługi muszą posiadać minimalną wiedzę i doświadczenie:

a) min. 1 osoba posiada 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu / koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej o wartości powyżej 1mln,

b) min. 1 osoba posiada 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej,

c) co najmniej 3 osoby posiadają doświadczenie w pracy w systemie SL 2014 i LSI 2014,

d) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych w projektach EFS realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku , o którym mowa w rozdz. III pkt. 2 musi być wykaz osób , którymi będzie dysponował Wykonawca w celu realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 2)

3. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

IV. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2019 r.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, ul. Bolesława Chrobrego 4, II piętro, pokój 2, lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie w zaklejonej kopercie z napisem ,,Zarządzanie projektem „Szansa na przyszłość 2 w ramach RPO 2014-2020 w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00.

VI. Termin otwarcia ofert: 22 sierpnia 2017 r. godz. 13.00

VII Warunki płatności: umowa o świadczenie usługi. Szczegóły dotyczące płatności zostaną uregulowane w umowie.

VIII Kryteria wyboru oferenta;

 1. Cena /C/ ofert brutto: 60 %

Kryterium ,,Cena'' będzie oceniana w następujący sposób:

Cena najniższa

C= ………………………… x 100 pkt x 60%

Cena oferty ocenianej

 1. Doświadczenie /D/ 40 %

Kryterium D będzie oceniane w następujący sposób:

D ocenianego Wykonawcy

D= ................................................... x 100 pkt x 40%

D najwyżej ocenionego Wykonawcy

Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie ilości należycie wykonanych usług, polegających na zakresie zarządzania i rozliczania projektów lub doświadczenia kadry w zakresie zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków EFS dotyczące aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020 (RPO, POWER). Punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

- 10 pkt - 4 usługi zarządzania i rozliczania projektów lub doświadczenia kadry w zarządzaniu i rozliczaniu 4 projektów,

- 20 pkt - 5 usług zarządzania i rozliczania projektów lub doświadczenie kadry w zarządzaniu i rozliczaniu 5 projektów,

- 30 pkt - 6 usług zarządzania i rozliczania projektów lub doświadczenie kadry w zarządzaniu

i rozliczaniu 6 projektów,

- 40 pkt - 7 usług zarządzania i rozliczania projektów lub doświadczenie kadry w zarządzaniu

i rozliczaniu 7 projektów.

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena / C/ i doświadczenie /D/ stanowić będą łączną ocenę danej oferty.

 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu obu kryteriów otrzyma najwyższą ilość punktów.

 2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.

 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą mimo złożenia przez niego najkorzystniejszej oferty spośród ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dyrektor PCPR w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

XI. Dodatkowe informacje:

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań będzie finansowane z kosztów pośrednich.

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w momencie, gdy znana będzie wysokość kosztów pośrednich należnych za dany okres rozliczeniowy objęty wnioskiem o płatność, tj. kwartał, zgodnie z harmonogramem projektu.

3. Kwartalna wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od stopnia wydatkowania i zatwierdzenia przez IP kosztów bezpośrednich.

4. Niniejsze postepowanie ofertowe może być odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz osób.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Drawsku Pomorskim

Alicja Krycka - Sumińska

Załącznik nr 1

………………………. dnia ………………2017 r.

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia …………… 2017 r. dot. Wykonania usługi - Kompleksowego zarządzania projektem „Szansa na przyszłość 2” współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za kwotę w wysokości:

Cena netto ……………………………… PLN

(słownie …………………………………………………………………………………………… )

Podatek VAT ……………….. (%)

Cena brutto ……………………………. PLN

(słownie …………………………………………………………………………………………… )

II. Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 2. Zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

 4. Spełniam warunki udziału w postępowaniu i nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 5. Oferowana cena brutto uwzględnia wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania zamówienia
  z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

 6. Zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta składa się z …. kolejno ponumerowanych stron.

Załączniki do niniejszej oferty:

 1. ……………………………

 2. ……………………………

 3. ……………………………

..…………….……..……………………… (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 2

………....…., dnia ................. 2017 r.

…………………………………………….

………………………………………….…

…………………………………….………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

WYKAZ OSÓB
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dot. zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia …………… 2017 r. dot. Wykonania usługi - Kompleksowego zarządzania projektem „Szansa na przyszłość 2” współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykazane w poniższej tabeli osoby dysponują minimalną wiedzą i doświadczeniem, zgodnie z rozdz. III pkt. 2
zapytania ofertowego. Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przed podpisaniem umowy o wykonanie usługi.

L.p.

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja w projekcie

1

 

 

2

 

 

3

 

 

.

DANE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI
DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

L.p.

Imię i Nazwisko członka Zespołu podlegającego ocenie

Nazwa Projektodawcy Nazwa Projektu

Okres realizacji projektu

Pełniona funkcja

w projekcie/zakres czynności

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

..…………….……..……………………… (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 28-11-2017 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 28-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2017 10:55