Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

warsztaty fotograficzne


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bolesława Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Drawsko Pomorskie, 02 maja 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla 17 uczestników projektu „Szansa Na Przyszłość 2” zgodnie z umową WUP.XVII.A.5625.50.KD-K.2017 Nr:1-7/KD-K/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. dofinansowanego przez UE w ramach EFS, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej.

Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Organizację i przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla 17 niepełnosprawnych uczestników projektu „Szansa Na Przyszłość 2” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

I. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorski

ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 363 37 62

e-mail: pcprdrawsko@wp.pl

II. Do złożenia oferty może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

Składający ofertę powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z przepisami nakładającymi obowiązek ich posiadania.

III. Wymagania dodatkowe :

Warsztaty powinny się odbywać na terenie powiatu drawskiego.

IV. Oferta powinna zawierać:

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

1. Warsztat należy przeprowadzić w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
2. W okresie trwania zajęć Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom projektu skierowanym przez Zamawiającego, warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
3. W trakcie trwania zajęć Wykonawca ma zapewnić uczestnikom posiłek w formie drugiego dania.
4. Zamawiający informuje, że określenie godziny oznacza godzinę lekcyjną trwającą maksymalnie 45 minut.
5. Warsztaty powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Wykonawcę. Dopuszcza się zmianę harmonogramu, po wcześniejszej akceptacji z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować niezbędne narzędzia oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia ww. warsztatów. Każdy uczestnik warsztatu pracuje samodzielnie na wyposażonym w aparat cyfrowy stanowisku pracy. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi sprzęt fotograficzny o wartości co najmniej 340zł, który po zakończeniu zajęć przejdzie na własność uczestników projektu.
7. Prowadzący warsztaty powinni posiadać doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykładają.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników warsztatów na każdych zajęciach - obecność na zajęciach uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście.
9. Wykonawca zobowiązuje się umieszczać aktualnie obowiązujące logotypy projektu na wszystkich dokumentach związanych z organizacją warsztatów.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli warsztatów w trakcie ich realizowania.
11. Wykonawca winien przedstawić ofertę zawierającą całkowity koszt przeprowadzenia warsztatu ogółem oraz w przeliczeniu jednostkowo na 1 uczestnika. Cena winna obejmować również koszt posiłku, niezbędnych narzędzi oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia ww. warsztatów.

Termin wykonania zamówienia: czerwiec - sierpień 2018

VI. Kryterium wyboru oferty:

Cena jest jedynym kryterium oceny oferty

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć na Załączniku Nr 1 do dnia 20 maja 2018 roku, do godz. 14

  1. Osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie

  1. Przesłać pocztą na w/w adres.

  2. Drogą elektroniczną na adres e-maila: pcprdrawsko@wp.pl

  3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy umieścić napis: warsztaty fotograficzne

VIII. Inne informacje.

  1. Realizacja zadania nastąpi na zasadach zawarcia umowy z Wykonawcą

  2. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności związanej z wykonaniem zadania.

  3. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe oraz wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Pracownik prowadzący postępowanie

Jolanta Fraczek

Zatwierdził

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Dnia ………………………………….

Pieczęć oferenta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bolesława Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego:

Warsztaty fotograficzne

(wpisać przedmiot zamówienia)

  1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto za 1 osobę:

……………………………………………………………………………………………..

Cały koszt zamówienia ……………………………………………………

  1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.

……………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

0x01 graphic

JF 2

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 02-05-2018 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 02-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-05-2018 12:18