Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy

Nazwa instytucji

         Adres

Dni i godziny dostępności

      Telefon

Osoba do kontaktu

Zakres działań pomocowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

pcprdrawsko@wp.pl  

 

ul. Piłsudskiego 20

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek - Piątek

7.00 – 15.00

94 363 37 62

Dyrektor

Róża Kursa

- Zapewnienie opieki dzieciom w momencie zagrożenia życia i zdrowia w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- Informowanie o możliwości uzyskania pomocy oraz kontaktowanie osób  ze specjalistami oraz odpowiednimi instytucjami,

- Terapia indywidualna i rodzinna, terapia systemowa z elementami szkoły dla rodziców,

- Pomoc terapeutyczna dla osób znajdujących się w kryzysie,

- Prowadzenie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie,

- Prowadzenie Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Drawsku Pomorskim

ul. Piłsudskiego 20

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek-Piątek

7.00 – 15.00

94 363 37 62

Alicja Kostrzewa

- Poradnictwo prawne,

- Poradnictwo psychologiczne,

- Poradnictwo socjalne,

- Poradnictwo pedagogiczne .

Regionalne Pogotowie Kryzysowe

w Drawsku Pomorskim

ul. Obrońców Westerplatte 11

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek – Piątek

8.00 – 20.00

733 100 663

576 204 508

576 204 565

Koordynator

Barbara Głowacka

- Poradnictwo psychologiczne,

- Poradnictwo pedagogiczne,

- Poradnictwo specjalistyczne,

- Wsparcie w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim

ul. Piłsudskiego 20

78-500 Drawsko Pomorskie

 

576 658 768

576 658 764

732 895 164

Dyrektor

Wioleta Kubik

- Działalność ustawowa w tym: profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka,

- Wspomaganie szkół i przedszkoli w działaniach profilaktycznych,

- Rozpowszechnianie materiałów dotyczących uzależnieniom

i przemocy.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

dla Dzieci i Młodzieży w Drawsku Pomorskim

ul. Obrońców Westerplatte 11

(przy czołgach)

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek - Piątek    

 7.00 – 14.35

 

Rejestracja telefoniczna:

519 652 967

Patrycja Sakuta

 

Koordynator

Ewa Kubiak

 

Celem działania Poradni jest ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności pomocy w opiece ambulatoryjnej i środowiskowej – profilaktyka, psychoterapia indywidualna i rodzinna, a także praca w środowisku pacjent – dom rodzinny, placówki oświatowe i inne. Specyfika pracy Poradni polega na szerokim działaniu w środowisku dziecka i młodego człowieka.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

w Drawsku Pomorskim

ul. Obrońców Westerplatte 11

(przy czołgach)

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek - Piątek      

7.00 – 14.35

 

Rejestracja telefoniczna

509 036 641

Numer stacjonarny:

94 314 11 83 wew. 21

Koordynator

Ewa Kubiak

 Tel. 500 039 166

Konsultacje  lekarzy specjalistów – psychiatra, psycholog.

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim

ul. Starogrodzka 20

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek - Piątek      

7.30 – 15.30

Przyjmowanie interesantów

Codziennie  9.00 – 14.00

Prokurator, Zastępca lub wyznaczony Prokurator  przyjmuje w Poniedziałek

15.30 – 16.30

94 36 30 661

Prokurator Rejonowy w Drawsku Pomorskim

Łucja Laufer

Prowadzenie śledztw i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach o przestępstwa popełnione na terenie miast i gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo i Złocieniec.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku

mgopsczaplinek@wp.pl

ul. Pławieńska 3

78-550 Czaplinek

Poniedziałek – Środa

7.00 – 15.00

Czwartek

7.00 – 16.00

Piątek

7.00 – 14.00

94 375 57 45

Kierownik

Renata Podkowiak

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej  w Drawsku Pomorskim

opieka_drawsko@post.pl

ul. Starogrodzka 9

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek-Piątek

7.00 – 15.00

Sekretariat:

94 363 44 21

Pracownicy socjalni:

534 374 870

534 394 812

 

533 506 674

 

534 461 022

 

534 339 120

 

534 433 649

 

531 367 365

 

534 437 115

Kierownik

Agnieszka Redmann

Pracownik socjalny:

Małgorzata Wojtowicz

Pracownik socjalny:

Łucja Stosio

Pracownik socjalny:

Anna Żebryk

Pracownik socjalny:

Joanna Kosobucka

Pracownik socjalny:

Daria Denis

Pracownik socjalny:

Agata Krymowska

Pracownik socjalny:

Maja Taczykowska

Pracownik socjalny:

Sylwia Zdyr

 

- Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania       

  osobom  tego pozbawionym,

- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu  zamieszkania,

- Pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze i leki,

- Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych,

- Praca socjalna świadczona na rzecz osób i rodzin w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

- Sprawienie pogrzebu,

- Udzielanie pomocy finansowej tj. zasiłki celowe, okresowe, stałe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

mops@wp.pl

ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

Poniedziałek – Piątek

7.00 – 15.00

 

94 361 73 44 wew.

- pracownicy socjalni – 13 i 16

- asystent rodziny –   

  18

- inspektor ds. uzależnień – 12

socjalny.rejon1@mgops. kaliszpom.pl

socjalny.rejon2@mgops. kaliszpom.pl

socjalny.rejon3@mgops. kaliszpom.pl

socjalny.rejon4@mgops. kaliszpom.pl

asystent@mgops.kaliszpom.pl

profilaktyka.przemoc@mgops.kaliszpom.pl

Pracownicy socjalni:

 • Kaja Zielińska-Woźniak
 • Angelika Strzelecki
 • Anna Adamczyk
 • Monika Owczarek

 

Asystent rodziny:

Małgorzata Stawska

Inspektor ds. uzależnień:

Seweryn Szymczyk

- Poradnictwo,

- Wskazywanie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy,

- Praca socjalna,

- Realizacja procedury „ Niebieska karta”,

- Wsparcie asystenta rodziny w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie

gopswie@op.pl

ul. Parkowa 5A

78-530 Wierzchowo

Poniedziałek – Środa

7.00 – 15.00

Czwartek    7.00 – 16.00

Piątek         7.00 –  14.00

94 361 83 76

Kierownik

Piotr Paszkiewicz

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

mops-zlocieniec@wp.pl

ul. Plac 650 lecia 1

78-520 Złocieniec

 

94 367 12 48

Kierownik

Grażyna Buczek

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie w Czaplinku

ul. Pławieńska 3

78-550 Czaplinek

Poniedziałek – Piątek

7.00 – 15.00

94 375 45 82

94 375 57 45

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Małgorzata Turczyk

Praca socjalna

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie w Drawsku Pomorskim

ul. Starogrodzka 9

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek – Piątek

7.00 – 15.00

94 363 44 21

533 506 674

Przewodnicząca

Zespołu Interdyscyplinarnego

Anna Żebryk

- Prowadzenie Procedury „Niebieskiej Karty”,

- Uruchomienie procedur prawnych zmierzające do ochrony ofiar przemocy,

- Praca socjalna z rodziną, w której występuje przemoc,

- Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w sytuacjach tego wymagających,

- Powiadamianie Policji, Prokuratury, Sądu Rodzinnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i konieczności wglądu w sytuację rodziny,

- Udostępnianie specjalistycznego poradnictwa, pedagogicznego, prawnego i psychologicznego,

- Pomoc w przygotowaniu pism. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie w Kaliszu Pomorskim

profilaktyka.przemoc@mgops.kaliszpom.pl

ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

Poniedziałek – Piątek

7.00 – 15.00

94 361 73 44 wew. 12

 

693 415 001

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Seweryn Szymczyk

 

Pracownicy socjalni:

Kaja Zielińska-Woźniak

Angelika Strzelecki

Anna Adamczyk

Monika Owczarek

- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Zespół Interdyscyplinarny

w Gminie Złocieniec

zespol@mgops.zlocieniec.pl

ul. Plac 650-lecia 1

78-520 Złocieniec

Poniedziałek – Piątek

7.00 15.00

94 36 71 248

wew. 39

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Beata Roczniak

Zastępca

Kamila Lewandowska

- Kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

- Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej,

- Gromadzenie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty” i uruchamianie procedury mającej na celu powstrzymanie przemocy w rodzinie,

- Podejmowanie szeregu działań interwencyjnych,

- Realizacja działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Współpraca z instytucjami pomocowymi

działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy osobom doznającym przemocy,

- Systematyczne monitorowanie sytuacji rodzin,

- Udzielanie wsparcia emocjonalnego, edukacyjnego dla rodzin,

- Kierowanie do innych specjalistów – prawnik, psycholog, konsultant ds. uzależnień,

- Pomoc w sporządzaniu pism procesowych,

- Udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych

i współuzależnionych od alkoholu

w Czaplinku

 

ul. Rynek 1

78-550 Czaplinek

Pierwszy i drugi poniedziałek

każdego miesiąca

16.00 - 20.00

94 375 45 23

Terapeuta ds. uzależnień

Dorota Budzisz

 

Punkt Informacyjno-Konsulatacyjny ds. narkomanii

w  Czaplinku

ul. Rynek 1

78-550 Czaplinek

Pierwszy i trzeci

piątek każdego miesiąca  

 16.00 - 20.00

94 375 45 23

Elżbieta Ołenczyn

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie

w Czaplinku

ul. Rynek 1

78-550 Czaplinek

Pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca  16.00 do 18.00

94 375 45 23

Emilia Komorowska

 

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Drawsku Pomorskim

ul. Park Chopina 2

78-500 Drawsko Pomorskie

Środa

16.00 – 18.00

726 201 683

Agnieszka Redmann

Jolanta Papelbon

- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- Poradnictwo, edukacja, mediacja, informacja na temat problemu przemocy w rodzinie dla osób doświadczających  przemocy, świadków i osób stosujących przemoc,

- Terapia psychologiczna,

- Wsparcie psychologiczne.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym w Drawsku Pomorskim

ul. Park Chopina 2

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek

12.15 – 15.15

Czwartek

14.00 – 17.00

726 201 683

Iwona Andrzejczak

- Poradnictwo i edukacja dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin,

- Terapia psychologiczna,

- Wsparcie psychologiczne.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Problemem Narkotykowym w Drawsku Pomorskim

ul. Park Chopina 2

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek

15.30 – 18.00

Wtorek

 15.15 – 17.15

726 201 683

Małgorzata Janda

Marta Wasilewska

- Poradnictwo i edukacja dla osób problemem substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin,

- Terapia psychologiczna,

- Wsparcie psychologiczne.

Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Kaliszu Pomorskim

profilaktyka.przemoc@mgops.kaliszpom.pl

ul. Wolności 14

78-540 Kalisz Pomorski

Telefon konsultacyjny czynny poniedziałek – piątek 

 7.00 -20.00

 

Psycholog dla osób dorosłych przyjmuje dwa piątki w miesiącu    

 9.00 – 17.00

dwa wtorki w miesiącu    

 9.00 -14.00

 

Psycholog dla dzieci przyjmuje:

Jedną sobotę i dwie środy w miesiącu

 8.00 -17. 00

 

 

  Terapeuta ds. uzależnień    

  przyjmuje:

  Jedną sobotę i jeden wtorek w    

  miesiącu

   10.00 – 20.00

  Dwa czwartki w miesiącu     

   12.00 - 17.00

 

Logopeda przyjmuje w różnych terminach w zależności od potrzeb

 

Do ww. specjalistów wymagane wcześniejsze ustalenie terminu przyjęcia

94 361 73 44

wew. 12

 

693 415 001

Terapeuta ds. uzależnień

 

Psycholog

 

Psycholog dziecięcy

 

Logopeda

- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

- Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,

- Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,

- Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,

- Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,

- Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia,

- Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

- Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,

- Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

- Pomoc rodzinom, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz zaburzenia zachowania,

- Diagnoza i leczenie wad wymowy u dzieci .

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Złocieńcu

ul. 3 Pułku Piechoty 2

78-520 Złocieniec

Całodobowo

668 029 143

Przewodniczący

GKRPA

Józef Szkandera

- Wsparcie w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku

 

ul. Rynek 1

78-550 Czaplinek

Każdy czwartek  16.00 do 19.00

 

 

Posiedzenia komisji odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30

94 375 45 23

665 777 713

 

94 375 45 23

Przewodnicząca GKPiRPA

Wioletta Cylkowska

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Drawsku Pomorskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Park Chopina 2

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek – Piątek

 7.00 – 15.00

94 344 68 61

Przewodnicząca

Monika Chmielecka

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

- Udzielanie rodziną, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

- Wspieranie zatrudnienia socjalnego.

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Kaliszu Pomorskim

profilaktyka.przemoc@mgops.

kaliszpom.pl 

 

ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz

Pomorski

Poniedziałek - Piątek

 7.00 – 15.00

 

94 361 73 44 wew.12

 

693 415 001

Przewodniczący komisji:

Seweryn Szymczyk

 

Pracownicy socjalni:

Kaja Zielińska-Woźniak

Angelika Strzelecki

Anna Adamczyk

Monika Owczarek

 

 1. 1. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodziny pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochronę przed przemocą w rodzinie:

– przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcia terapią,

- motywowanie i zobowiązanie do leczenia odwykowego,

- udzielanie poradnictwa i wsparcia członkom rodziny osoby nadużywającej alkoholu,

- współpraca z podmiotami i instytucjami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin i leczenia odwykowego osób uzależnionych,

- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,

- kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowanie wobec osób uzależnionych obowiązku poddania leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,

- kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących pomoc specjalistyczną,

- inicjowanie działań zmierzających do aktywizacji środowiska lokalnego, udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemami przemocy,

- organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją  ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

2. Prowadzenie profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

- inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

- inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,

- podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocje zdrowego stylu życia kierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców,

- organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych aktywizujących środowisko lokalne(rodzinnych, sportowych, kulturalnych i artystycznych),

- wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Wierzchowie

ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

Dyżury w każdą środę

 8.00 – 10.00

Kontakt telefoniczny dostępny bez wyznaczonych dni

i godzin

 

514 220 882

 

Małgorzata Mazurkiewicz

 

 1. – Pomoc osobom uzależnionym w 
 2.    procesie walki z nałogiem i
 3.    uzależnieniem,
 4. – Pomoc w dotarciu do instytucji
 5.    zajmujących się leczeniem
 6.    ambulatoryjnym i stacjonarnym,
 7. – Pomoc  terapeutyczna i
 8.    psychologiczna
 9. – Wskazywanie miejsc i instytucji
 10.     niosących pomoc osobom  
 11.     współuzależnionym i rodzinom
 12.     borykającym się z ww.
 13.     problemami.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Złocieńcu

 

ul. 3 Pułku Piechoty 2

78-520 Złocieniec

Całodobowo

668 029 143

Przewodniczący GKRPA

Józef Szkandera

- Informacja i edukacja w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie,

- Udostępnianie materiałów i specjalistycznej literatury z zakresu uzależnień. Konsultacje w sprawach uzależnień i przemocy domowej,

- Motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w celu skutecznego radzenia sobie z problemem uzależnienia bliskiej osoby,

- Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii w zakładach lecznictwa odwykowego i udzielania informacji na temat dostępnej oferty terapeutycznej,

- Udzielanie wsparcia po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub propozycję udziału w grupach samopomocowych i grupach wsparcia,

- Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy,

- Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.

Grupa Trzeźwościowa „Pomóż mi”

w Czaplinku

ul. Rynek 1

78-550 Czaplinek

Każdy wtorek i czwartek od godz. 17.00

94 375 45 23

 

 

Grupa Al. – anon dla osób współuzależnionych w Czaplinku

ul. Rynek 1

78-550 Czaplinek

Każdy poniedziałek od godz. 15.00

94 375 45 23

Danuta Klimczak

 

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przystań” w Drawsku Pomorskim

ul. Sikorskiego 25

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek -Piątek

       16.00 – 18.00

887 586 865

 

697 837 897

Prezes Mirosław Musiał

 

Grzegorz Taczykowski

 

AMICUS Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Drawsku Pomorskim

ul. B. Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

Wtorek:    11.00 –

                   19.00

Środa:  8.00 – 17.00

Czwartek: 12.00 – 

                   20.00

721 127 792

 

 

574 186 777

Terapeuta:

Wiesław Bućko

 

Terapeuta:

Marika Pączka

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Złocieńcu

złocieniec.pokrzywdzeni@caritas.pl

ul. Bohaterów Warszawy 25

78-520 Złocieniec

(Dom Parafialny przy Parafii pw. W.N.M.P.

Piątek

10.00 – 16.00

Telefon kontaktowy

516 840 097

Małgorzata Pocentek

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich bliskim świadczy bezpłatną pomoc:

- prawną,

- psychologiczną i psychiatryczną,

- pokrywanie kosztów związanych     

  z kształceniem w szkołach i  

  przedszkolach  publicznych,

-pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w   publicznych żłobkach i klubach dziecięcych,

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i  opłat za energię cieplną, energię  elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości,

- finansowanie szkoleń i kursów

podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów

potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,

- finansowanie kosztów zorganizowanego  wyjazdu uprawnionego małoletniego,

- finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnimi nad którymi sprawuje pieczę,

- informacyjną za pośrednictwem osoby pierwszego kontaktu,

- materialną – pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem  pomocy rzeczowej w formie: bonów żywnościowych, bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, niezbędnych

urządzeń i przedmiotów wyposażenia   domowego.

 

Świadkom przestępstwa oraz ich najbliższym świadczy bezpłatną pomoc:

- psychologiczną i psychiatryczną,

- informacyjną za pośrednictwem  osoby pierwszego kontaktu.

Straż Miejska w Czaplinku

strazmiejska@czaplinek.pl

ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek

pok. 3a

Poniedziałek – Środa  

      7.00-15.00

     Czwartek

     7.00 – 16.00

      Piątek 

     7.00 – 14.00

94 37 26 21

Komendant SM

Krzysztof Leśniowski

 

st. insp. SM Dariusz Narewski

- przyjmowanie zgłoszeń i przekazywanie je według właściwości,

- asysty dla pracowników.

 

Straż Miejska

w Drawsku Pomorskim

ul. Kolejowa 1

78-500 Drawsko Pomorskie

Poniedziałek – Piątek

       6.00 – 22.00

       Sobota

       10.00 – 18.00

Telefon kontaktowy

782 303 217

(patrol)

 

 Udzielanie asyst

Straż Miejska w Kaliszu Pomorskim

ul. Toruńska 3

78-540 Kalisz Pomorski

Poniedziałek – Piątek

      7.00 – 15.00

Telefon Kontaktowy:

94 357 19 86

Agnieszka Maślak

Tel. kont. 603 802 447

Zakres działań pomocowych

zgodnie z przysługującymi kompetencjami według Ustawy o Strażach Gminnych.

Straż Miejska w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3

78-520 Złocieniec

Komenda

ul. Wolności 10

78-520 Złocieniec

pok. 21 

Poniedziałek – Piątek

       7.00 – 21.00

 

Telefon kontaktowy

94 36 712 72

94 36 720 22

wew. 29 lub 59

Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu

Paweł Kajtaniak

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie strażnicy miejscy powoływani są do pracy w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i wykonują zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 poz. 1249) w zakresie uprawnień jakie posiadają .

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim

kuratorzy.dorosłych@drawsko-pom.sr.gov.pl

ul. Złocieniecka 5

78-500 Drawsko Pomorskie

Wtorek, Czwartek

      8.00 –  15.00

      Pokój nr 23

 

 

  

   Środa, Piątek

     8.00 – 15.00

     Pokój nr 23

 

 

    

Dyżury biurowe

       Pokój nr 23

 

 

Dyżury biurowe

Środa , Czwartek

Pokój nr 24

 

Dyżury biurowe Poniedziałek, Środa

Pokój nr 24

 

Dyżury biurowe Wtorek , Piątek

Pokój nr 24

 

 

Dyżury biurowe Poniedziałek, Środa, Czwartek

 8.00 –  15.00

Pokój nr 22

 

Telefon:

94 36 36 436

 

 

 

 

94 36 36 436

 

 

 

 

 

94 36 36 436

 

 

 

94 36 36 432

 

 

 

94 36 36 432

 

 

 

94 36 36 432

 

 

 

94 36 36 444

Starszy Kurator Zawodowy dla Dorosłych

Zbigniew Bociański

zbigniew.bocianski@drawsko-pom.sr.gov.pl

Starszy Kurator Zawodowy dla Dorosłych

Emilia Surzyn

emilia.surzyn@drawsko-pom.sr.gov.pl

Kurator Specjalista

Iwona Kawecka

iwona.kawecka@drawsko-pom.sr.gov.pl

Kurator Specjalista

Joanna Paluch

joanna.paluch@drawsko-pom.sr.gov.pl

Kurator Specjalista

Agnieszka Strenk

agnieszka.strenk@drawsko-pom.sr.gov.pl

Kurator  Zawodowy

Joanna Łuszczak

joanna.luszczak@drawsko-pom.sr.gov.pl

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim jako Kurator Specjalista

Radosław Zemankiewicz

radosław.zemankiewicz@drawsko-pom.sr.gov.pl

Realizacja określonych przez prawo zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu.

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim

kuratorzy.rodzinni@drawsko-pom.sr.gov.pl

ul. Złocieniecka 5

78-500 Drawsko Pomorskie

Sekretariat:

94 36 36 431

 

Dyżury biurowe Wtorek, Środa, Piątek

8.00 – 15.00

Pokój nr 31

 

Dyżury biurowe Wtorek, Piątek

8.00 – 15.00

Pokój nr 27

 

 

Dyżury biurowe Poniedziałek, Czwartek

 8.00 – 15.00

Pokój nr 27

 

Dyżury biurowe Poniedziałek, Czwartek

 8.00 – 15.00

Pokój nr 21

 

Dyżury biurowe Poniedziałek, Środa

 8.00 – 15.00

Pokój nr 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 36 36 443

 

 

 

 

94 36 36 443

 

 

 

 

94 36 36 459

 

 

 

 

94 36 36 459

 

 

 

 

Kierownik Zespołu Kurator Specjalista

Agnieszka Zieleńczuk

agnieszka.zielenczuk@drawsko-pom.sr.gov.pl

Starszy Kurator Zawodowy

Agata Lisaj

agata.lisaj@drawsko-pom.sr.gov.pl

Kurator Zawodowy

Iwona Cichońska

iwona.cichonska@drawsko-pom.sr.gov.pl

 

Kurator Zawodowy

Violetta Patrzyńska

violetta.patrzynska@drawsko-pom.sr.gov.pl

 

Kurator Zawodowy

Monika Styburska

Monika.styburska@drawsko-pom.sr.gov.pl

 

Realizacja określonych przez prawo zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu.

Komisariat Policji w Czaplinku

ul. Drahimska 78

78-550 Czaplinek

W dni powszednie

    7.30 – 15.30

Nagłe przypadki

Dyżurny Komendy Powiatowej w Drawsku Pomorskim

Telefon:

47 78 48 835

 

 

 

 

47 78 48 811

47 78 48 512

Numer alarmowy

  112

 

571 323 743

 

 

571 323 741

 

Dzielnicowy rejonu I (miasto Czaplinek) sierż. Joanna Szastko

 

Dzielnicowy rejonu II (rejon wiejski) sierż. Sztab. Tomasz Tałajkowski

 

Dzielnicowy rejonu III (rejon wiejski) asp. sztab. Artur Antoniak

 

- Funkcjonariusze Policji kierowani są do obsługi interwencji domowych,

- Współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi w ramach procedury „ Niebieska Karta”,

- Prowadzenie przez dzielnicowych stałego monitoringu rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”,

- Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem przemocy domowej tj. Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy, Prokuratury, Gminne Komisje ds. Uzależnień.

Komenda Powiatowa Policji

w Drawsku Pomorskim

Ul. Obrońców Westerplatte 3

78-500 Drawsko Pomorskie

 

Telefon:

47 78 48 505

Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim

insp. Norbert Gorzyński

 

Komisariat Policji w Kaliszu Pomorskim

ul. Suchowska 5

78-540 Kalisz Pomorski

Godziny:

7.30 – 15.30

Telefon:

47 78 48 665

94 363 68 65

Komendant Komisariatu Policji Kaliszu Pomorskim

Zbigniew Maślak

 

Posterunek Policji w Ostrowicach

Ostrowice 6

Godziny:

7.00 – 15.00

15.00 – 23.00

Kierownik Posterunku asp. szt. Andrzej Szczurko przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 10.00 14.00

571 323 746

 

606 912 746

Dzielnicowy asp. Marek Biernacki

 

Kierownik Posterunku

asp. szt. Andrzej Szczurko

Dzielnicowy udziela pomocy-asysty dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji państwowych.

Posterunek Policji w Wierzchowie

ul. Parkowa 1

78-530 Wierzchowo

Godziny:

7.30 – 15.30

 

Telefon:

47 78 48 671

94 361 82 15

Kierownik Posterunku Policji w Wierzchowie

Przemysław Hofman

 

Komisariat Policji w Złocieńcu

Referat Prewencji

ul. 5-go Marca 29

78-520 Złocieniec

Całodobowo

Telefon

477 848 601 lub za pośrednictwem

Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim

477 848 511

 

 

571 323 749

 

 

571 323 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Rejonu I i III

ASP. Leszek Tybinkowski

 

Dzielnicowy Rejonu II

st. sierż. Katarzyna Lorkiewicz

- Interwencja,

- Sporządzanie dokładnego opisu

  zdarzenia (notatka urzędowa),

- Zatrzymywanie sprawców przemocy w rodzinie stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także mienia,

- Zatrzymanie osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnia ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi,

- Wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,

- Zabezpieczenie dowodów popełnionego przestępstwa,

- Podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,

- Udzielanie informacji ofiarom przemocy o możliwości uzyskania pomocy. 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie

ul. Grunwaldzka 49

78-200 Białogard

tel. 94 31 13 250

mail: sow@podswierkiem.org

www.podswierkiem.org

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście

tel. 91 32 25 481

mail: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

https://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/631/18625/informacje

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 21-10-2021 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 21-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Nazarek 22-10-2021 12:25