Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zakres i zadania

Zakres działania i zadania Centrum.

 

   § 4.1. Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    i samorządowej lub innymi instytucjami w zakresie spraw społecznych określonych odpowiednimi ustawami, a w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze

    szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej wspierania osób

    niepełnosprawnych  i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego

    ryzyka – po konsultacji z gminami z terenu Powiatu Drawskiego;

2) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom

    opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

     intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla

     nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki

     wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub

     młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

3) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,

     młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

     intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla

     nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki

     wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub

     młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4) pomoc cudzoziemcom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, którzy otrzymali statu

    uchodźcy;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz

    umieszczanie w nich skierowanych osób;

6) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych

    ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży o zasięgu

    ponadgminnym;

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym

     rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, ośrodków interwencji

     kryzysowej;

8) udzielanie informacji osobom ubiegającym się o pomoc, o przysługujących im prawach

     i uprawnieniach;

9) organizowanie szkoleń i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu

     drawskiego;

10) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy

      społecznej z terenu powiatu drawskiego;

11) podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja

       programów osłonowych;

12) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

      rehabilitacyjnych;

13)  udzielanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

14) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

       i środki pomocnicze;

15)  dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  i technicznych,

       w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

16)  współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

17)  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży

        oraz osób niepełnosprawnych;

18)  sporządzanie sprawozdawczości  oraz przekazywanie Wojewodzie;

19)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;

20) realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków

      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2.  Centrum wykonuje zadania dotyczące pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, takich jak:

1)  pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby

     składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2)  prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3)  realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na

     celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych  oraz rozwój specjalistycznego

     wsparcia.

 

3. Centrum pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizuje zadania z zakresu pieczy

zastępczej, w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
 2. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze przez wspieranie procesu

usamodzielnienia,

 1. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz prowadzących rodzinną formę pieczy zastępczej i wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 2. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności przez tworzenie grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa,
 3.  realizacja orzeczeń sądowych dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,
 4. przygotowywanie i przekazywanie do sądu opinii na temat kandydatów na rodziny zastępcze,
 5.  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 6. dokonywanie oceny pracy rodzin zastępczych,
 7. dokonywanie na posiedzeniu oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 8. prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie powiatu,
 9. zapewnienie przeprowadzenia przyjętym do pieczy dzieciom niezbędnych badań lekarskich,
 10. prowadzenie rejestru danych osobowych zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka                i pełniących funkcję rodziny zastępczej  oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 11. kompletowanie we współpracy z właściwym Ośrodkiem Pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo                        w rodzinnym domu dziecka,
 12. finansowanie:
  1. świadczeń pieniężnych dot. dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
  2. pomocy dla usamodzielnianych
 13. ustalanie rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 14. sporządzanie sprawozdań i przekazywanie Wojewodzie,
 15. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 13-01-2017 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 13-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2017 12:23