Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Strategia 2014-2022


Załącznik

do Uchwały nr XLII/368/2014

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

0x08 graphic

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

na Lata 2014- 2022

Drawsko Pomorskie 2014

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Spis treści

Spis treści………………………………………..………………….…..... 3

Wstęp……………………………………………..………………........…4

1. Podstawy prawne i uwarunkowania……………………....................6

2. Charakterystyka Powiatu Drawskiego…..……………………….....8

3. Diagnoza problemów społecznych powiatu…………………..........12

3.1. Infrastruktura społeczna i socjalna.…………...………………….….12

3.2. Bezrobocie…………….……………..…………………...................14

3.3. Ubóstwo ……………………………………………………..….......15

3.4. Niepełnosprawność…………………………………………….....…16

3.4.1. Osoby starsze ……………………………………………...….......21

3.5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych....………......23

3.6. Alkoholizm …………………………………………………………26

3.7. Przemoc w rodzinie……………………………………….................27

4. Sektor pozarządowy ………………………………….......................29

5. Analiza SWOT………………………………................................33

6. Misja ……………………………………………...............................36

7. Monitoring ewaluacja …………………………….............................45

8. Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 2014 - 2020

0x08 graphic

0x08 graphic
WSTĘP

Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia rozwiązywania problemów społecznych. Strategia jest to „zaplanowany i często realizowany w praktyce sposób osiągania jakiegoś wyznaczonego celu” (K. Olechański i P. Załęski - słownik socjologiczny).

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Drawskim na lata 2007-2013 przyjęła 6-letni horyzont czasowy. Jest to okres pozwalający na zrealizowanie zaplanowanych zamierzeń i na dokonanie oceny skuteczności obranych kierunków zmian,

Powiat drawski w latach 2007-2013 podejmował działania , jakie zostały przed nim postawione w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013. Podstawowe cele w strategii zostały ujęte w 3 celach strategicznych, a sprawozdanie z realizacji przedstawiano Radzie Powiatu co roku.

Misja strategii brzmiała: „Powiat Drawski wspierający rodzinę w kryzysie, sprzyjający osobom niepełnosprawnym, aktywizującym osoby bezrobotne, dążącym do rozwoju lokalnych społeczności”. Mając na uwadze wyznaczone cele zrealizowano między innymi takie ważne działania, jak:

 1. utworzono Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim,

 2. zrealizowano projekt „Poradnia w Gminie”, „Powiatowa Świetlica Środowiskowo - Terapeutyczna”, „Podaj dłoń ... zostań rodziną zastępczą”, „Wsparcie i wzmocnienie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych w powiecie drawskim”,

 3. realizowany jest projekt „Szansa na przyszłość”, Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie powiatu drawskiego”

 4. zakupiono 2 busy na potrzeby osób niepełnosprawnych dla DPS w Darskowie i PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim,

 5. wykonano 2 podjazdy dla niepełnosprawnych przy budynku PPP i PDDS-OR-K (w tym w przychodni lekarskiej),

 6. organizowane są przez organizacje pozarządowe i PCPR Powiatowe Integracyjne ,,Spotkania z jesienią”,

 7. w budynku starostwa zainstalowano windę i wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnością,

 8. cyklicznie obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego,

 9. co roku organizowany jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego,

 10. utworzono 7 rodzin zastępczych zawodowych

 11. powstała placówka opiekuńczo-wychowawcza w Drawsku Pomorskim dla 14 dzieci

 12. prowadzone są co roku otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego,

 13. od 2010 realizowane są przez PUP „Targi Pracy i Edukacji”, projekt „Uwierz w siebie - wykorzystaj szanse”, oraz w ramach systemowego projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Piramida kompetencji” w ramach priorytetu VI PO KL,

 14. od 2010 realizowany jest projekt „Polsko - Niemiecki Dzień Otwarty. Polsko Niemieckie Targi Pracy” w ramach Fundusz Nowych Projektów INTERREG IV A

 15. Powiat Drawski przystąpił do projektu PFRON ,,Aktywny Samorząd”

 16. w 2012 roku powstało Międzygminne Centrum Integracji Społecznej w Kaliszu Pomorskim i Złocieńcu

 17. powstał ośrodek rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczy w Gudowie.

Zrealizowane zadania przyczyniły się do wzrostu roli pomocy społecznej w regionie. Strategia umożliwiła wzrost infrastruktury socjalnej, zmianę postaw społecznych oraz wpłynęła na wzrost poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej, a także umożliwiała pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie realizacji strategii powstały inne programy wspierające realizację zadań i projektów w niej przedstawionych - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016, Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015, Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014. Programy te w znacznym stopniu przyczyniły się do zrealizowania zaplanowanych działań na rzecz polityki społecznej powiatu.

Przed Powiatem Drawskim stoi kolejne wyzwanie, jakim jest Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2022. Opracowanie i realizacja jej jest zdaniem własnym powiatu zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Celem strategii jest zaplanowanie i realizowanie wyznaczonych kierunków rozwiązywania ważnych problemów społecznych w naszym powiecie. To wychodzenie naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom społecznym oraz przyczynianie się do poprawy warunków życia mieszkańców przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w modelu pomocy społecznej, tj. przejściu z modelu pomocy finansowej do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Zawdzięczamy to rozwojowi różnego rodzaju usług dla różnych grup beneficjentów: poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapii i nowoczesnych metod pracy socjalnej.

Strategia odpowiada na pytanie, jak, uwzględniając bieżącą sytuację i problemy społeczne oraz aktualne uwarunkowania zewnętrzne optymalnie wykorzystać istniejące szanse na rzecz intensyfikacji działań w celu poprawy życia rodzin , grup społecznych, czy poszczególnych osób. Wskazując problemy, dokonano oceny zjawisk postrzeganych negatywnie, dokonano analizy szeregu danych statystycznych oraz oceny infrastruktury społecznej. Przedstawione cele strategiczne, to zbiór działań mających na celu zmianę i poprawę warunków zaspokajania potrzeb danej jednostki, rodziny, czy społeczności.

Strategia jest dokumentem programowym dla samorządu zdecydowanego tworzyć nowoczesne formy rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierać przedsięwzięcia, instytucje, organizacje pozarządowe, osoby współpracujące z samorządem powiatowym w celu rozwiązywania problemów lokalnej społeczności. Dokument ten stanowi również podstawę efektywnego zarządzania działaniami z zakresu polityki społecznej.

0x08 graphic

1. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Konieczność uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych przez samorząd terytorialny reguluje wprost ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Określa ona warunki prawne i organizacyjne systemu pomocy społecznej, zadania i rodzaje świadczeń oraz zasady i tryb ich udzielania.

Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje również ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy społecznej oraz regionalne ośrodki polityki społecznej do koordynowania realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Podczas analizy problemów przedstawionych w strategiach powiatowych istotne znaczenie mają inne akty prawne. Należy do nich zaliczyć między innymi: ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998 r., która wyraźnie określa zadania publiczne o charakterze ponadgminnym i są to m.in.:

 • pomoc społeczna

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 • polityka prorodzinna

 • wspieranie osób niepełnosprawnych

 • przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

 • współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych

 • inne

Kolejną podstawą prawną jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r., która określa zasady realizacji polityki, tryb współpracy, instrumenty oraz wskazuje źródła finansowania.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. jest ustawą, która odnosi się do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawiera prawną definicje wykluczenia.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. reguluje status prawny, ich prawa i uprawnienia, wskazuje zespół zadań, które służą osobom niepełnosprawnym do osiągnięcia możliwie optymalnego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. reguluje działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. reguluje działania zmierzające do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, przeciwdziałania powstaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu.

Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. reguluje prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, tryb, zasady i formy zlecania zadań publicznych przez administrację publiczną, organizacjom, które regulują warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r., reguluje zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., która reguluje kwestie prawne związane ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej.

Cele strategii rozwiązywania problemów społecznych zostały opracowane

w spójności z następującymi dokumentami:

1.Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski - jej głównym celem jest pomoc w procesie włączania Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej UE, stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego,

2.Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie Polityki Społecznej do roku 2015, której misją jest podnoszenie jakości życia wśród mieszkańców regionu, szczególnie tych , którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, a przez to nie mogą uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu rodzinnym , zawodowym i społecznym,

5.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego -zakłada między innymi wspieranie funkcji rodziny, wzmocnienie tożsamości i integracji lokalnej społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

6.Strategia Rozwoju Powiatu Drawskiego - stanowi plan rozwoju powiatu, poprzez wyznaczone priorytety i cele strategiczne, przyczynia się do rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu życia mieszkańców i ograniczenia problemów społecznych na terenie powiatu.

0x08 graphic

2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU DRAWSKIEGO

Powiat jest jednym z 21 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na Pojezierzu Drawskim. Od północy graniczy z powiatem świdwińskim, od wschodu z powiatem szczecineckim oraz złotowskim, od południa z powiatem wałeckim i choszczeńskim, a od zachodu z powiatem stargardzkim i łobeskim.

W skład powiatu wchodzi 6 gmin: 4 gminy miejsko-wiejskie (Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec) i 2 gminy wiejskie (Ostrowice i Wierzchowo).

Na obszarze powiatu drawskiego położonych jest szereg jezior, przepływa tędy wiele różnych rzek i innych naturalnych cieków wodnych, które nie stanowią zagrożenia powodziowego. Największą rzeką przepływającą przez teren powiatu jest Drawa wraz z licznymi jej dopływami. W środkowej części powiatu w pasie Pojezierza Drawskiego występują liczne jeziora, z których największe to: Drawsko, Siecino i Lubie.

Powiat posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg zapewniających dojazd do miejscowości leżących w jego gminach. Drogami krajowymi są dwa ciągi komunikacyjne przecinające Powiat w kierunkach wschód/zachód.

Są to droga nr 20 Stargard Szczeciński- Drawsko Pomorskie- Gdynia oraz droga nr 10 Granica Państwa - Płońsk. Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren powiatu, to droga nr 175 Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski, nr 173 Połczyn Zdrój - Drawsko Pomorskie oraz nr 163 Kołobrzeg - Wałcz.

Gospodarka Powiatu Drawskiego reprezentowana jest przez lokalne branże jak rolnictwo, przetwórstwo rolno - spożywcze; w przemyśle dominują branże: drzewna, odzieżowa i budowlana. W widoczny sposób rozwija się rzemiosło i drobna wytwórczość. Pod względem większych i średnich przedsiębiorstw wyróżnia się Złocieniec. Czaplinek pełni funkcję turystyczną. Drawsko Pomorskie jest miastem, gdzie znajduje się większość administracji powiatu oraz instytucji o charakterze regionalnym. Wierzchowo jest gminą rolniczą. Ostrowice natomiast są gminą o typowym charakterze rolniczym, z nieograniczonym potencjałem terenów pod inwestycje.

Tabela 1. Podstawowe dane na koniec 2012

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość liczbowa

1.

Powierzchnia w ha

17645

2.

Ludność

58724

3.

Ludność na 1 km2

33

4.

Liczba sołectw

90

űródło: GUS

Powiat drawski charakteryzuje się niskim wskaźnikiem gęstości zaludnienia. Gęstość zaludnienia w województwie zachodniopomorskim na km2 wynosi 52 osoby, w powiecie drawskim tylko 33 osoby /km2, a gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich powiatu wynosi 12osób/km2.

Powiat Drawski z podziałem na Gminy

0x08 graphic

Tabela 2. Struktura ludności Powiatu Drawskiego w latach 2010-2012

Rok

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Miasta

Wieś

W wieku

Przedprodukcyjnym

Produkcyjnym

Poprodukcyjnym

2010

57353

29338

28015

35747

21606

11287

37621

8445

2011

58826

29881

28945

36806

22020

11479

38402

8945

2012

58724

29887

28837

36759

21965

11282

38082

9360

űródło : baza Demografia http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia

Na przełomie ubiegłych lat struktura demograficzna ludności zamieszkującej powiat ulega przekształceniom, co jest charakterystyczne dla całej populacji kraju. Występuje wyraźna przewaga liczbowa kobiet w każdym wymienionym roku. Zauważa się spadek liczby dzieci i młodzieży, co jest rezultatem zmniejszenia dzietności, wzrasta natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym.

Zwiększenie udziału seniorów w całkowitej społeczności może powodować nasilenie liczby osób niepełnosprawnych, dlatego że ten zespół wiekowy wyjątkowo podlega ryzyku niepełnosprawności.

Tabela 3. Ludność Powiatu Drawskiego w latach 2010-2012 według gmin

LUDNOSĆ POWIATU DRAWSKIEGO

GMINY

LATA

2010

2011

2012

Drawsko Pom.

16832

16747

16744

Czaplinek

12013

11986

11947

Kalisz Pom.

7320

7356

7376

Złocieniec

15766

15677

15583

Ostrowice

2612

2630

2653

Wierzchowo

4444

4430

4421

űródło: dane z U S Szczecin, Statystyczne Vademecum Samorządowca

Największą gminą pod względem ludności jest gmina Drawsko Pomorskie, następnie Gmina Złocieniec, Czaplinek, Kalisz Pomorski, Wierzchowo a najmniejszą gmina Ostrowice.

Tabela 4. Przyrost naturalny w Powiecie Drawskim za lata 2010-2012

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Stan ludności

57353

58826

58724

Urodzenia żywe

628

568

649

Zgony ogółem

585

532

519

W tym zgony niemowląt

1

4

3

Przyrost naturalny

43

36

130

űródło: baza Demografia http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia

Przyrost naturalny jest definiowany, jako różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie. W roku 2011 przyrost naturalny zmniejszył swoją wartość o 7%. Z kolei w roku 2012 przyrost naturalny wzrasta znacznie, bo o 94% co ma zasadniczo wpływ na korzystne zmiany demograficznie w okręgu.

0x08 graphic

3. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE DRAWSKIM

W powiecie drawskim funkcjonują instytucje działające na rzecz podstawowych potrzeb mieszkańców powiatu i pozwalające rozwiązywać ich problemy społeczne, socjalne, związane z rodziną, opieką i wychowaniem dzieci

3.1 Infrastruktura społeczna i socjalna w powiecie drawskim

Tabela 5. instytucje działające na rzecz mieszkańców powiatu

WYSZCZEGÓLNIENIE

ROK 2013

Żłobki

0

Przedszkola

6 publicznych

5 niepublicznych

Szkoły podstawowe

11

Szkoły gimnazjalne

6

Zespoły Szkół

3

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych

4

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

1

Biblioteki publiczne

14

Domy Kultury

6

Obiekty sportowe

71

Świetlice wiejskie

57

Podstawowe Zespoły Opieki Zdrowotnej

9

Szpitale

2

Apteki

15

Schroniska dla bezdomnych

2

Powiatowy Urząd Pracy

1

Sąd Rejonowy

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

1

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

1

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6

Ośrodki Pomocy Społecznej

6

Domy Pomocy Społecznej

1

Środowiskowe Domy Samopomocy

1

Punkt Interwencji Kryzysowej + miejsca hostelowe

1

Centrum Integracji społecznej

1

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny

1

w tym Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

2

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

1

Ośrodek - Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

1

Według art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ,,pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Art. 3 ust. 1 wymienionej ustawy mówi, że ,,pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”.

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w gminach odpowiedzialne są ośrodki pomocy społecznej. Jako podstawę do opracowania diagnozy posłużyły wybrane dane statystyczne ośrodków, dotyczące powodów przyznania pomocy według wielkości występowania.

Tabela 6. Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w latach 2011-2013 w Powiecie Drawskim

Powód trudnej sytuacji życiowej

2011

2012

2013

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ogółem

W tym

na wsi

Ogółem

W tym na wsi

Ogółem

W tym na wsi

Ubóstwo

1416

626

4341

1517

704

4674

1913

906

6063

Sieroctwo

1

1

4

2

1

8

3

1

12

Bezdomność

98

5

57

46

10

59

49

16

59

Potrzeba ochrony macierzyństwa

301

213

1454

286

187

1664

267

170

1545

W tym: wielodzietność

245

181

1475

235

164

1446

213

144

1294

Bezrobocie

2161

1039

7523

2084

981

7260

2095

1003

7122

Niepełnosprawność

600

262

1503

607

269

1550

587

267

1440

Długotrwała ciężka choroba

844

379

2371

805

365

2216

798

358

2116

Bezradność w sprawach opiek. - wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego

288

138

1168

289

118

1137

609

381

2806

W tym: rodziny niepełne

248

108

907

250

91

887

263

99

944

Rodziny wielodzietne

55

34

320

47

31

290

160

103

1205

Przemoc w rodzinie

11

4

48

11

8

46

12

7

49

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alkoholizm

361

165

928

375

187

992

340

162

828

Narkomania

14

2

23

13

0

19

17

1

33

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

43

18

108

60

21

118

61

28

138

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdarzenia losowe

6

4

20

17

13

56

6

3

14

Sytuacja kryzysowa

3

2

9

2

1

12

1

1

8

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

1

1

1

0

0

0

0

0

0

űródło: Na podstawie danych z ops

3.2 Bezrobocie

Bezrobocie to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Statystyki dotyczące bezrobocia w pewnym stopniu zniekształcają obraz ze względu na duży stopień bezrobocia ukrytego oraz tzw. ,,pracy na czarno”.

Bezrobocie w powiecie drawskim w ostatnich latach jest głównym powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Od 2011 roku utrzymuje się liczba rodzin korzystających z tego powodu powyżej 2000 tysięcy.

Bezrobocie nie tylko samo w sobie jest problemem społecznym, u podstaw leży wiele innych kwestii społecznych. I tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem standardu materialnego życia nie tylko samego bezrobotnego, ale i całej jego rodziny. Stąd bardzo często obszary długotrwałego bezrobocia pokrywają się w danym społeczeństwie z obszarami ubóstwa.

Wydłużenie się okresu bezrobocia powoduje zaostrzenie się zjawisk izolacji, napięć i konfliktów społecznych. Brak pracy jest przyczyną mającą wpływ na rozszerzanie się patologii społecznej oraz prowadzi do istotnego spadku warunków życia całych społeczności lokalnych. Przy długotrwałym okresie pozostawania bez pracy rozpoczyna się proces destrukcji. Uwydatnia się on w postaci izolacji społecznej, sceptycyzmu, stresem w rodzinie, pogorszeniem zdrowia psychicznego i fizycznego i zwiększonymi trudnościami w odszukaniu nowej pracy. Społeczne koszty bezrobocia powstają z niepełnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce oraz konieczności wspierania osób pozostających bez pracy ze środków publicznych, zwłaszcza w sytuacji bezrobocia przymusowego, gdy gospodarka produkuje mniej dóbr niż wynoszą jej potencjalne zdolności.

Bezrobocie przedstawiane jest, jako istotny problem społeczno- gospodarczy.

W latach 2011 - 2012 nastąpiły znaczne wahania stopy bezrobocia w Powiecie Drawskim, w 2011 stopa bezrobocia wyniosła 26, 6% z kolei w roku 2012 nastąpił jej spadek do wartości 25,1 %. Z uwagi na bardzo wysoką stopę bezrobocia w województwie zachodniopomorskim, jak również na dynamiczne zmiany następujące na rynku pracy, powiat drawski jest zobowiązany do czynnego zaangażowania w działalność zapobiegającą wzrostowi bezrobocia.

Tabela 7. Rynek Pracy w latach 2011-2013

Wyszczególnienie

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Bezrobotni ogółem

5451

5030

5198

Bezrobotni długotrwale ogółem

3029

2904

2864

Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku

1241

1075

1042

űródło: Dane z PUP z Drawsku Pomorskim

Tabela 8. Fluktuacja z bezrobocia w latach 2011-2012

Fluktuacja z bezrobocia

2011

2012

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Liczba rejestracji

6789

3368

3421

6210

2561

3649

Liczba wyrejestrowań

6703

3221

3482

6630

3058

3582

űródło: Dane PUP w Drawsku Pomorskim

W roku 2011 roku w powiecie drawskim zarejestrowano 6789 osób bezrobotnych, w 2012 liczba ta spadła do 6210. Widać znaczną przewagę mężczyzn rejestrujących się w Urzędzie Pracy.

Sytuację bezrobocia oraz priorytety i cele w tym zakresie obrazuje „Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020”(rozdział 8)

3.3 Ubóstwo

Ubóstwo charakteryzuje się, jako stan występujący w przypadku niedoboru środków finansowych na zrealizowanie pierwszorzędnych potrzeb, klasyfikowanych w konkretnej populacji za niezbędne. Charakteryzując fundamentalne potrzeby zaliczymy do nich żywność, odzież, lokal mieszkalny, utrzymanie dobrego stanu zdrowia oraz zdobycie wykształcenia.

Zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia ubóstwa są zagrożone rodziny wielodzietne a także niepełne, bezrobotne, jak również posiadające niewielkie dochody.

Ubóstwo jest to stan, w którym rodzina lub jednostka żyje poniżej wskaźnika dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Ubóstwo w konsekwencji prowadzi do zjawiska wykluczenia społecznego.

Głównym sposobem ograniczenia ubóstwa jest: zmniejszenie bezrobocia przez tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizację zawodową osób ubogich, przekształcenie postaw roszczeniowych, biernych w postawy gotowe do zmian, odpowiedzialne za swój los i przyszłość swoich dzieci, posiadające umiejętności przystosowania się do istniejącej rzeczywistości.

Ubóstwo w powiecie drawskim w latach 2011-2013 znacznie się zwiększyło, bo z liczby rodzin 1416 w roku 2011 do 1913 rodzin w roku 2013. Świadczy to o pogorszeniu się sytuacji materialnej rodzin.

3.4 Niepełnosprawność oraz długotrwała i ciężka choroba

Kolejnym powodem przyznania świadczeń z pomocy społecznej w powiecie jest długotrwała ciężka choroba i niepełnosprawność.

Niepełnosprawność uznawana jest, jako stan będący rezultatem dysfunkcji natury fizycznej, psychicznej, ubytku anatomicznego lub dysfiguracji, będący skutkiem urazów, schorzeń lub zaburzeń rozwojowych i powodujący znaczące ograniczenia możliwości wykonywania przez jednostkę podstawowych czynności życiowych.

Za osobę niepełnosprawną uznawana jest osoba w pełni praw, doświadczająca uwarunkowań, które upośledzają ją w następstwie barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Trudności te są najczęściej potęgowane poprzez postawy społeczeństwa.

Wszystkie jednostki mają prawo do zarządzania swoim życiem i celami, jakie sobie stawiają. Jednak osoby niepełnosprawne by mieć taką możliwość potrzebują pomocy i wsparcia. Szczególnej pomocy wymagają rodziny posiadające dzieci niepełnosprawne, to jest pomocy w zakresie edukacji, udziału w życiu społecznym, czy rehabilitacji. Od 2012 roku potrzeby te zaspakaja Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczy w Gudowie, który zajmuje się dziećmi i młodzieżą. Od grudnia 2007 roku w Drawsku Pomorskim przy PCPR działania ośrodek wsparcia dla osób upośledzonych i przewlekle psychicznie chorych w wieku od 18 do 60 lat. Od wielu lat w Bobrowie funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W Darskowie znajduje się dom pomocy społecznej dla osób psychicznie przewlekle chorych.

Inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym ujęte zostały w ustawie

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zaliczają się do nich:

- orzekanie o niepełnosprawności

- rehabilitacja zawodowa

- rehabilitacja społeczna

oraz uprawnienia osób niepełnosprawnych, a także obowiązki i uprawnienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Konsekwencją długotrwałej i ciężkiej choroby jest złożenie wniosku do właściwych instytucji, które zajmują się orzekaniem o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, np. ZUS, KRUS. W powiatach orzekaniem o niepełnosprawności dla celów pomocy społecznej i pozarentowych zajmują się Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniższe tabele obrazują liczbę wydanych orzeczeń oraz przyczyny w latach 2011 - 2013.

Tabela 9. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (osoby powyżej 16 roku życia) w latach 2011 - 2013

Stopień niepełnosprawności

Wiek

Płeć

Wykształcenie

Zatrudnienie

l.p

Symbole

znaczny

Umiarkowany

Lekki

razem

16-25

26-40

41-60

60 i więcej

K

M

Mniej niż podstawowe

Podstawowe

Zasadnicze

średnie

Wyższe

Tak

Nie

Rok 2011

1

01-U

4

17

1

22

16

6

0

0

8

14

0

19

3

0

0

0

22

2

02-P

38

47

16

101

6

17

53

25

47

54

6

46

28

19

2

5

96

3

03-L

5

7

9

21

1

4

8

8

10

11

0

10

8

2

1

1

20

4

04-O

7

14

9

30

3

5

13

9

12

18

0

8

10

9

3

5

25

5

05-R

70

95

114

279

9

25

159

86

147

132

5

87

84

87

16

53

226

6

06-E

2

12

3

17

7

3

6

1

9

8

2

5

3

6

1

2

15

7

07-S

94

78

46

218

2

4

82

130

107

111

14

118

47

32

7

18

200

8

08-T

28

9

8

45

3

6

22

14

17

28

1

18

14

8

4

6

39

9

09-M

35

21

6

62

2

5

35

20

50

12

1

18

12

24

7

15

47

10

10-N

7

16

11

34

6

5

15

8

18

16

2

13

10

6

3

4

30

11

11-I

15

26

13

54

5

6

28

15

33

21

1

24

16

12

1

7

47

12

12-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM

305

342

236

883

60

86

421

316

458

425

32

366

235

205

45

116

767

2012

1

01-U

3

11

1

15

11

1

3

0

9

6

0

11

3

1

0

0

15

2

02-P

38

40

19

97

3

11

48

35

54

43

7

38

28

24

0

4

93

3

03-L

9

7

19

35

3

3

10

19

16

19

0

14

11

9

1

5

30

4

04-O

2

8

8

18

6

4

5

3

11

7

0

7

4

6

1

2

16

5

05-R

44

113

96

253

15

19

126

93

136

117

4

66

75

89

19

54

199

6

06-E

0

17

3

20

8

5

6

1

11

9

0

7

5

6

2

3

17

7

07-S

107

73

48

228

2

5

71

150

105

123

13

116

50

36

13

16

212

8

08-T

21

8

4

33

2

3

12

16

24

9

0

11

10

7

5

5

28

9

09-M

30

17

12

59

2

5

34

18

48

11

0

19

15

24

1

8

51

10

10-N

18

13

14

45

7

4

20

14

25

20

1

19

11

11

3

5

40

11

11-I

8

16

9

33

3

5

15

10

15

18

0

6

11

14

2

6

27

12

12-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM

280

323

233

836

62

65

350

359

454

382

25

314

223

227

47

108

728


owe


Rok 2013

1

01-U

3

7

3

13

12

1

0

0

7

6

0

12

1

0

0

0

13

2

02-P

24

40

26

90

4

19

42

25

39

51

1

31

30

26

2

11

79

3

03-L

9

11

44

64

1

1

23

39

22

42

3

24

20

16

1

12

52

4

04-O

7

9

6

22

5

4

6

7

6

16

0

8

8

5

1

3

19

5

05-R

39

93

150

282

13

30

159

80

149

133

3

79

98

87

15

62

220

6

06-E

0

17

4

21

6

8

7

0

11

10

0

10

5

5

1

7

14

7

07-S

53

60

66

179

4

5

61

109

81

98

2

73

40

52

12

14

165

8

08-T

25

9

13

47

4

8

19

16

23

24

0

15

16

15

1

8

39

9

09-M

19

34

15

68

1

4

33

30

52

16

1

21

16

20

10

10

58

10

10-N

14

14

22

50

3

12

22

13

16

34

0

17

21

9

3

9

41

11

11-I

14

21

16

51

9

6

19

17

24

27

0

17

15

16

3

10

41

12

12-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM

207

315

365

887

62

98

391

336

430

457

10

307

270

251

49

146

741


Objaśnienia:

01-U - upośledzenia umysłowe

02-P - choroby psychiczne

03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O - choroby narządu wzroku

05-R - upośledzenia narządu ruchu

06-E - Epilepsja

07-S - choroby układów oddechowego i krążenia

08-T - choroby układu pokarmowego

09-M - choroby układu moczowo - płciowego

10-N - choroby neurologiczne

11-I- inne w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe


Tabela 10. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (osoby poniżej 16 roku życia)w latach 2011 - 2013

Przyczyny niepełnosprawności

Wiek

Płeć

l.p

Symbole

Razem liczba orzeczeń

0-3 lat

Od 4 do 7 lat

Od 8 do 16 lat

K

M

Rok 2011

1

01-U

15

1

3

11

9

6

2

02-P

8

3

1

4

2

6

3

03-L

2

1

0

1

0

2

4

04-O

9

3

3

3

7

2

5

05-R

15

3

2

10

5

10

6

06-E

6

1

1

4

1

5

7

07-S

11

7

3

1

5

6

8

08-T

7

4

2

1

5

2

9

09-M

2

1

0

1

1

1

10

10-N

7

3

3

1

1

6

11

11-I

7

4

0

3

1

6

12

12-C

6

1

3

2

2

4

RAZEM

95

32

21

42

39

56

Rok 2012

1

01-U

8

2

2

4

3

5

2

02-P

8

2

2

4

3

5

3

03-L

5

1

1

3

3

2

4

04-O

6

2

3

1

5

1

5

05-R

11

3

2

6

6

5

6

06-E

6

0

3

3

1

5

7

07-S

18

9

5

4

8

10

8

08-T

8

4

1

3

3

5

9

09-M

2

0

1

1

0

2

10

10-N

9

5

2

2

2

7

11

11-I

4

2

0

2

1

3

12

12-C

4

1

2

1

1

3

RAZEM

89

31

24

34

36

53

Rok 2013

1

01-U

6

2

1

3

3

3

2

02-P

3

1

1

1

1

2

3

03-L

5

1

2

2

1

4

4

04-O

5

0

2

3

3

2

5

05-R

6

1

4

1

4

2

6

06-E

2

1

0

1

0

2

7

07-S

17

6

7

4

9

8

8

08-T

4

3

1

0

2

2

9

09-M

3

1

1

1

0

3

10

10-N

11

6

5

0

6

5

11

11-I

8

3

2

3

5

3

12

12-C

4

1

2

1

2

2

RAZEM

74

26

28

20

36

38


Objaśnienia:

01-U - upośledzenia umysłowe

02-P - choroby psychiczne

03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O - choroby narządu wzroku

05-R - upośledzenia narządu ruchu

06-E - Epilepsja

07-S - choroby układów oddechowego i krążenia

08-T - choroby układu pokarmowego

09-M - choroby układu moczowo - płciowego

10-N - choroby neurologiczne

11-I- inne w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe


Liczba wydanych orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia w latach 2011-2013 utrzymuje się na podobnym poziomie. Najwięcej wydano orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, tylko w ostatnim roku dominowały orzeczenie o stopniu lekkim. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są choroby narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia, a następnie choroby psychiczne. W przedziale wiekowym najwięcej orzeczeń wydano osobom w wieku 41-60 lat z powodu chorób układu ruchu. Z kolei w przedziale 60 i więcej z powodu chorób układu krążenia.Według danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w latach 2011, 2012, 2013 dla osób poniżej 16 roku życia najczęściej wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności z powodu chorób układu oddechowego i krążenia, upośledzenia narządu ruchu, upośledzenia umysłowego, a także chorób neurologicznych.

Od 1999 roku centra pomocy rodzinie i urzędy pracy realizują zadania ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie ze środków PFRON m.in. takich działań, jak: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie tworzenia stanowisk pracy, do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na szkolenia, staże osób niepełnosprawnych.

Na terenie Powiatu Drawskiego można zaobserwować znaczny wzrost w latach 2011- 2012 składanych wniosków na dofinansowanie do uczestnictwa

w turnusach rehabilitacyjnych, gdyż w roku 2011dofinansowanie takie otrzymało 178 osób, natomiast w roku 2012 roku było to już 299 osób. Spore podwyższenie wykorzystania środków PFRON pojawiło się także przy dofinansowaniu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, ponieważ w roku 2011 otrzymało je 86 osób, natomiast w roku 2012 była to już liczba 111 osób. Liczba osób korzystających z dofinansowań zależy od wysokości przyznanych środków PFRON. Z dofinansowań najwięcej osób korzysta z gminy Drawsko Pomorskie i Złocieniec.

Od roku 2012 Powiat Drawski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przystąpił do realizacji finansowanego ze środków PFRON pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Celem programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym z dysfunkcją ruchu - oprzyrządowanie do samochodu; wzroku lub obu kończyn górnych - sprzęt elektroniczny; uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym - wózek elektryczny; po amputacji kończyn - protezy, a także osobom aktywnym zawodowo pełniącym rolę opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola i osobom niepełnosprawnym uczącym się w szkole policealnej lub wyższej.

W ramach programu udzielono wsparcia w 2012 roku 25 osobom na kwotę 130.745,37 zł, a w 2013 roku 37 osobom na kwotę 137 826,70 zł..

Tabela 11. Wykorzystanie środków PFRON za lata 2011 - 2013 z podziałem na zadania i gminy

Rok

2011

Zadanie

Gmina Złocieniec

Gmina Drawsko Pomorskie

Gmina Czaplinek

Gmina Kalisz Pomorski

Gmina Wierzchowo

Gmina

Ostrowice

Ogółem wykorzystanie środków PFRON z podziałem na zadania

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

1 osoba

10.566,00 zł

3 osoby

21.000,00 zł

1 osoba

11.900,00 zł

5 osób

21.200,00 zł

1 osoba

9.600,00zł

1 osoba

7.603,80zł

12 osób

81.869,80 zł

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny

43 osoby

27.092,39zł

16 osób

11.823,31zł

14 osób

7.395,82zł

9 osób

10.201,48zł

3 osoby

5.562,00zł

1 osoba

600,00 zł

86 osób

62.675,00 zł

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

72 osoby

56.971,20 zł

74 osoby

59.120,00 zł

13 osób

10.812,00 zł

13 osób

9.428,00 zł

3 osoby

2.442,00 zł

3 osoby

2.587,00 zł

178 osób

141.360,20 zł

Ogółem wykorzystanie środków PFRON przez gminy

116 osób

94.629,59 zł

93 osoby

91.943,31zł

28 osób

30.107,82 zł

27 osób

40.829,48 zł

7 osób

17.604,00 zł

5 osób

10.790,80 zł

276 osób

285.905,00 zł


Rok

2012

Zadanie

Gmina Złocieniec

Gmina Drawsko Pomorskie

Gmina

Czaplinek

Gmina Kalisz

Pomorski

Gmina Wierzchowo

Gmina

Ostrowice

Ogółem wykorzystanie środków PFRON z podziałem na zadania

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

6 osób

21.395,00 zł

4 osoby

43.455,83 zł

4 osoby

19.092,73 zł

x

2 osoby

9.780,00 zł

1 osoba

6.000,00 zł

17 osób

99.723,56 zł

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny

29 osób

28.724,87 zł

34 osoby

38.480,80 zł

26 osób

20.693,90 zł

17 osób

14.751,05 zł

4 osoby

2.755,50 zł

1 osoba

870,00 zł

111 osób

106.276,12 zł

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

90 osób

67.240,00 zł

144 osoby

121.819,00 zł

24 osoby

18.888,00 zł

34 osoby

24.021,00 zł

5 osób

4.514,00 zł

2 osoby

1.403,00 zł

299 osób

237.885,00 zł

Ogółem wykorzystanie środków PFRON przez gminy

125 osób

117.359,87 zł

182 osoby

203.755,63 zł

54 osoby

58.674,63 zł

51 osób

38.722,05 zł

11 osób

17.049,50 zł

4 osoby

8.273,00 zł

427 osób

443.884,68 zł

Rok

2013

Zadanie

Gmina Złocieniec

Gmina Drawsko Pomorskie

Gmina Czaplinek

Gmina Kalisz Pomorski

Gmina Wierzchowo

Gmina

Ostrowice

Ogółem wykorzystanie środków PFRON z podziałem na zadania

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

2 osoby

17.500,00 zł

11 osób

60.910,54 zł

2 osoby

7.406,00 zł

1 osoba

2.500,00 zł

x

2 osoby

8.500,00 zł

18 osób

96.816,54 zł

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny

68 osób

53.224,79 zł

26 osób

41.971,49 zł

11 osób

28.587,32 zł

9 osób

1.364,86 zł

3 osoby

3.270,00 zł

4 osoby

13.051,00 zł

121 osób

141.469,46 zł

Dofinansowanie do uczestnictwa w tturnusach rehabilitacyjnych

72 osoby

52.702,00 zł

80 osób

61.055,00 zł

7 osób

5.68,00 9zł

9 osób

7.736,00 zł

4 osoby

3.238,00 zł

4 osoby

3.779,00 zł

176 osób

134.199,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Stowarzyszenie „Ametyst” w Czaplinku

X

X

2.000,00 zł

stół do masażu korzysta 21 osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia

x

x

X

2.00,00 zł

Ogółem wykorzystanie środków PFRON przez gminy od 2011 do 2013

142 osoby

123.426,79 zł

117 osób

163.937,03 zł

41 osób

43.682,32 zł

19 osób

11.600,86 zł

7 osób

6.508,00 zł

10osób

25.330,00 zł

336 osób

374.485,00 zł

űródło: PCPR w Drawsku Pomorskim

3.4.1 Osoby starsze

W powiecie drawskim na podstawie danych statystycznych GUS (tabela nr 2, str.10) obserwuje się znaczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, bo z 8445 osób w roku 2010 do 9360 w roku 2012. Stanowi to 15,94 % ludności w powiecie drawskim w roku 2012.

W tej grupie społecznej pojawiają się zwiększone problemy zdrowotne: choroby układu krążenia, oddechowego, zwyrodnienia, zespoły geriatryczne. Jest to postępujące zjawisko związane z procesem starzenia się ludności nie tylko w Polsce. Polska w porównaniu z innymi państwami UE w sensie demograficznym jest nadal młoda. Należy do grupy państw o najniższym wskaźniku starości.

WHO za początek starości przyjmuje umownie 60 rok życia: 60 - 74 starość wczesna, starość późna 75-89 i starość bardzo późna 90 i powyżej, inaczej długowieczność lub wiek sędziwy. Starzenie się populacji jest zmianą struktury zmierzająca do zwiększenia udziału w populacji ludności w wieku powyżej 60 lub 65 roku życia . Jest zjawiskiem złożonym i długofalowym, zależnym od procesów rozrodczości, umieralności i migracji.

Osiągnięcie przez ludzi starszych poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie im właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych, poszanowanie ich godności osobistej, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym wymaga wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań systemowych i prawnych.

Przede wszystkim istotna jest profilaktyka umożliwiająca promocję sposobu życia i warunków sprzyjającym dobremu zdrowiu, a więc programy zdrowotne, walka z otyłością, paleniem tytoniu, alkoholizmem.

Osobom, które ze względu na wiek , chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznawane przez ops-y usługi opiekuńcze. I tak w roku 2011 z usług tych skorzystało 155 osób, 2012-172, 2013-156 osób potrzebujących.

Nie ma w powiecie domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku, domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle somatycznie chorych.

W powiecie drawskim na dzień dzisiejszy ogromną rolę integrującą i aktywizującą seniorów odgrywa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, który prężnie działa niemalże we wszystkich gminach powiatu. W Złocieńcu działa Uniwersytet III wieku. W obszarze zdrowia aktywnie działa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

3.5 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

Kolejną nieprawidłowością społeczną uprawniającą do korzystania z pomocy społecznej jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Prawidłowo funkcjonująca rodzina kształtuje osobowość dziecka, zaspakaja jego potrzeby, stymuluje do rozwoju, kreuje postawy społeczne. Występowanie bezradności wynika głównie z bezrobocia, biedy, uzależnień a to często doprowadza do wyuczonej bezradności, lekceważenia odpowiedzialności za wychowanie dzieci, za własną rodzinę, przemocy i przestępstw. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych niejednokrotnie jest podstawą do organizowania zastępczych form opieki nad dzieckiem.

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1. rodzinnej

1) rodziny zastępczej

- spokrewnionej

- niezawodowej

- zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej

2) rodzinnego domu dziecka

2. instytucjonalnej

1) placówki opiekuńczo - wychowawczej typu:

- socjalizacyjnego

- interwencyjnego

- specjalistyczno - terapeutycznego

- rodzinnego

2) regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej, w której umieszczane są dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki i rehabilitacji i z tego powodu nie mogą zostać umieszczane w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - jest to placówka przeznaczona dla dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczane w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka nie może trwać dłużej niż do ukończenia 1 roku życia.

Od wielu lat w powiecie drawskim występuje duże zapotrzebowanie na rodziny zastępcze. Problemów z wykonywaniem postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej nie rozwiązała utworzona w 2010 roku placówka opiekuńczo - wychowawcza. Poniższe tabele obrazują dane dotyczące pieczy zastępczej w powiecie.

Tabela 12. Rodziny zastępcze w latach 2011 - 2013 w Powiecie Drawskim (stan na 31.XII.)0x08 graphic

Rok

Rodziny zastępcze ogółem

Rodziny zastępcze spokrewnione

Rodziny zastępcze niespokrewnione / niezawodowe

Rodziny zawodowe

2011

119

92

20

7

2012

124

80

37

7

2013

118

72

39

7

űródło: PCPR w Drawsku Pomorskim

Tabela 13. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2011 - 2013

(stan na 31.XII.)0x08 graphic

0x08 graphic

Ogółem

Nowo umieszczonych

Powróciły do rodziców

Przysposobionych

2011

184

39

15

2

2012

181

33

7

2

2013

183

43

18

5

űródło :Dane PCPR w Drawsku Pomorskim

Tabela 14 Rodziny zastępcze w Gminach Powiatu Drawskiego w latach 2011 - 2013

Gmina

Liczba rodzin zastępczych

Liczba umieszczonych dzieci

Spokrewnione

niespokrewnione / niezawodowe

Zawodowe

spokrewnione

niespokrewnione/ niezawodowe

Zawodowe

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Drawsko Pom.

21

20

17

4

6

8

0

0

0

27

24

24

5

7

8

0

0

0

Czaplinek

17

13

11

2

6

8

4

5

5

29

17

13

3

10

13

15

18

15

Złocieniec

34

28

28

5

11

9

2

1

1

45

43

36

8

12

14

9

5

5

Kalisz Pom.

11

10

8

8

9

11

1

1

1

12

11

10

14

16

24

3

1

5

Ostrowice

4

4

4

0

3

1

0

0

0

5

5

7

0

4

1

0

0

0

Wierzchowo

5

5

4

1

2

2

0

0

0

6

5

4

3

3

4

0

0

0

Razem

92

80

72

20

37

39

7

7

7

124

105

94

33

52

64

27

24

25

űródło: Dane z PCPR w Drawsku Pomorskim

Tabela 15. Liczba dzieci z gmin Powiatu Drawskiego przebywające w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku Pomorskim w latach 2011 - 2013

(stan na 31.XII.)

Rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

Gmina

Liczba dzieci

Liczba dzieci

Liczba dzieci

Drawsko Pomorskie

3

0

0

Czaplinek

0

1

2

Złocieniec

4

3

5

Kalisz Pomorski

5

3

1

Ostrowice

0

0

1

Wierzchowo

2

3

3

Razem

14

10+1 (dziecko z innego powiatu)

12+4 (dzieci z innych powiatów)

űródło :Dane PCPR w Drawsku Pomorskim

Odpowiednio w latach 2011, 2012, 2013 liczba dzieci z terenu powiatu drawskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach przedstawia się następująco: 8, 7, 14 dzieci. Zatem zauważa się znaczny wzrost umieszczonych dzieci w roku 2013 zarówno w rodzinach zastępczych, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wychowankowie, którzy osiągnęli pełnoletniość przebywając na mocy postanowienia sądu (przynajmniej 1 rok) w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opieką lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym zostają objęci pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą :

- pieniężną na usamodzielnienie

- pieniężną na kontynuowanie nauki, jeśli się uczy

- w formie rzeczowej na zagospodarowanie

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionych

- w uzyskaniu zatrudnienia.

Pomoc na usamodzielnianie udzielana jest na podstawie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i złożonego wniosku. Program sporządza osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, a zatwierdza kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Tabela 16. Wychowankowie z Rodzin Zastępczych

Wyszczególnienie

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Kontynuowanie nauki

43

36

36

Usamodzielnienie

4

6

4

Zagospodarowanie

6

6

3

űródło :Dane PCPR w Drawsku Pomorskim

Tabela 17. Wychowankowie z placówek

Wyszczególnienie

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Kontynuowanie nauki

14

14

14

Usamodzielnienie

1

2

1

Zagospodarowanie

2

3

1

űródło :Dane PCPR w Drawsku Pomorskim

3.6 Alkoholizm

Kolejną z grup dysfunkcyjnych, którą obejmuje pomocą system pomocy społecznej stanowią osoby uzależnione od alkoholu. Problemy wynikające z nadużywania alkoholu stanowią bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ nie tylko na stan zdrowia populacji, funkcjonowanie rodzin, poczucie bezpieczeństwa społecznego (przestępstwa, wypadki) ale i na zdolność do podjęcia pracy, i efektywność pracy.

Liczba rodzin w powiecie korzystających z pomocy społecznej z powodu nadużywania alkoholu w latach 2011-2013 oscyluje odpowiednio w liczbach 361, 375, 340 rodzin. Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od lat. Niepokojącym jest fakt obniżenia wieku inicjacji alkoholowej. W rodzinach dość często obserwuje się stwarzanie sytuacji sprzyjających piciu alkoholu, stosowanie zachęt do jego spożywania i ukazywania łatwości jego zdobywania. Szczególne znaczenie w tych rodzinach nabiera wzorzec picia alkoholu i niekorzystny wpływ rozbieżności między zachowaniem rodziców a wymaganiami wobec dziecka, brak kontroli ze strony rodziców, stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych. Alkoholizm rodziców to jedna z przyczyn interwencji sądu w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W wielu rodzinach zauważa się zjawisko ,,dziedziczenia alkoholizmu”. Praca z tak zaburzonymi klientami jest bardzo trudna, długotrwała i często skazana na niepowodzenie. Z pomocą osobom z problemem alkoholowym przychodzą w naszym powiecie: gminne komisje

rozwiązywania problemów alkoholowych, punkty konsultacyjne, punkt interwencji kryzysowej, poradnia terapii uzależnień, policja, sąd rejonowy.

3.7 Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie, jako powód przyznania pomocy w tabelach sprawozdawczych jest znikomy, ale jako problem społeczny w powiecie okazuje się zjawiskiem narastającym, o czym świadczą liczby założonych niebieskich kart: rok 2012 - 197, rok 2013 - 288.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobro osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy:

 1. przemocy fizycznej np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, podduszanie,

 2. przemocy psychicznej np. poniżanie, obrażanie, wyzywanie, ciągła krytyka, wyśmiewanie, domaganie się posłuszeństwa, degradacja, werbalne stosowanie gróźb,

 3. przemocy seksualnej np. zmuszanie osoby najbliższej do współżycia, demonstrowanie zazdrości, sadystyczne formy współżycia seksualnego,

 4. ekonomicznej np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokojenie potrzeb materialnych rodziny.

Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być dzieci, współmałżonkowie, partnerzy, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.

Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nie powinno istnieć. Niestety ma ona miejsce i notorycznie jest zachowywana w tajemnicy przez osoby jej doświadczające. Ofiary z różnych przyczyn nie chcą się upubliczniać i oskarżać sprawców przemocy. Osoby z najbliższego otoczenia także nie decydują się na doniesienie o przypuszczeniu występowania przemocy, mimo świadomości rozgrywającego się w pobliżu dramatu. Z roku na rok obserwuje się większą świadomość krzywdy osób dotkniętych przemocą. Ofiary przemocy lub osoby im bliskie najczęściej szukają wsparcia w jednostkach pomocy społecznej położone najbliżej ich miejsca zamieszkania, tj. ośrodkach pomocy społecznej, gdzie funkcjonują zespoły interdyscyplinarne, które zajmują się diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowaniem interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.

Instytucjami uprawnionymi do pomocy w ramach procedury Niebieskiej Karty jest: policja, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, placówki oświatowe, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Tabela 18. Liczba porad udzielonych w PIK

PIK

2011

2012

2013

Radca Prawny

113

89

178

Psycholog

77

62

67

Tel. Zaufania

65

28

13

űródło: Dane OWDiR

Tabela 19. Liczba osób korzystających z programu korekcyjno-edukacyjnego

Rok

2011

2012

2013

Program korekcyjno - edukacyjny

8

5 ukończyło

8

3 ukończyły

8

3 ukończyły

űródło: Dane OWDiR

Tabela 20. Liczba założonych Niebieskich Kart

2011

2012

2013

Niebieska karta

29

197

288

űródło: Dane PIK, GKRPA i OPS

Tabela 21. Liczba Niebieskich Kart założonych przez Policje

2011

2012

2013

Czaplinek

15

1

15

Wierzchowo i Kalisz Pomorski

17

24

22

Złocieniec i Ostrowice

19

4

14

Drawsko Pomorskie

28

22

20

Razem

79

51

81

űródło: Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Tabela 22. Działania interwencyjne związane z przemocą w rodzinie podejmowane przez Policje w latach 2011-2013:

2011

2012

2013

Zatrzymanie sprawców

45

14

5

Doprowadzenie do policyjnych pomieszczeń wytrzeźwień

45

19

11

Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej lub rodzinie najbliższej

1

0

0

Udzielenie pomocy medycznej , umieszczenie w szpitalu

1

0

0

űródło: Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorsku


 1. 0x08 graphic
  SEKTOR POZARZĄDOWY

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form aktywności społecznej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w integracji lokalnej społeczności, organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i grup społecznych, ale ich lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów.

W roku 2013 w powiecie drawskim funkcjonowało kilkadziesiąt organizacji pozarządowych.

Organy samorządu powiatowego podejmowały współpracę na podstawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przyjętego przez Radę Powiatu dotyczącą współpracy finansowej i pozafinansowej.

Tabela 23. Stowarzyszenia powiatu biorące udział w otwartych konkursach w 2013 roku

L.P.

NAZWA
STOWARZYSZENIA/
PODMIOTU/

NAZWA ZADANIA

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1

Uczniowski Klub Sportowy
„Orlik Złocieniec”
,
ul. F. Chopina 10, 78-520 Złocieniec

Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych w okresie zimowym 2013 oraz organizacja III Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej Orlików Powiatu Drawskiego.

2

Polski Związek Wędkarski Okręg
w Koszalinie
,
ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin,
Koło „KARP” w Złocieńcu,
ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec

Wędkuj z nami - organizacja imprez wędkarskich.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim,
ul. Pl. Konstytucji 7,
78-500 Drawsko Pomorskie

Rowerzyści w środku Powiatu Drawskiego.

Klub Karate Kyokushin Kan Kalisz Pomorski,
ul. Piłsudskiego 10, 78-520 Złocieniec

Organizacja Mistrzostw Polski Północnej Polskiej Federacji Kyokushin Karate.

Uczniowski Klub Sportowy
„Orlik Złocieniec”
,
ul. F. Chopina 10, 78-520 Złocieniec

Majowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Drawskiego.

Klub Walki Washi,
Broczyno 57, 78-550 Czaplinek

Zachodniopomorska Olimpiada Sportów Walki Dzieci i Młodzieży
o Puchar Starosty Drawskiego.

Stowarzyszenie „Filar”,
ul. B. Chrobrego 4,
78-500 Drawsko Pomorskie

III Międzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych Drawsko Pomorskie 2013.

Uczniowski Klub Sportowy „Szkwał”, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4,
78-520 Złocieniec

Organizacja Regat o Puchar Starosty z okazji obchodów 15 - lecia Powiatu Drawskiego.

Uczniowski Klub Sportowy
„Volley Team”
,
ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek

Organizacja turniejów mini siatkówki o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim promujących Powiat Drawski i walory rekreacji ruchowej.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego,
ul. Stary Rynek 5, 78-520 Złocieniec

Organizacja Maratonu Pływackiego.

Uczniowski Klub Sportowy „Iras”,
ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek

Integracja dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego poprzez turniej piłki nożnej.

Klub Olimpijczyka,
ul. Suchowska 10, 78-540 Kalisz Pomorski

II Powiatowa Olimpiada Przedszkolaków.

Stowarzyszenie Klub Aktywny,
ul. 11 Pułku Piechoty 19/1,
78-500 Drawsko Pomorskie

Centrum Sportu i Rekreacji Powiatu Drawskiego.

Uczniowski Klub Sportowy „Traper”, ul. Czwartaków, 78-520 Złocieniec

Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego
i promocja Powiatu Drawskiego poprzez sport.

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego,
ul. Moniuszki 26, 78-550 Czaplinek

Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej w formie organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych, rajdów i złazów pieszych i rowerowych.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Junior”,
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4 a,
78-520 Złocieniec

Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych w okresie wakacji letnich.

Klub Strzelecki „CEL” Złocieniec,
ul. Czaplinecka 3, 78-520 Złocieniec

Powiatowe Zawody Strzeleckie Młodzieży Gimnazjalnej
i Ponadgimnazjalnej z okazji Dnia Dziecka.

Klub Strzelecki „CEL” Złocieniec,
ul. Czaplinecka 3, 78-520 Złocieniec

Powiatowe Zawody Strzeleckie Upamiętniające 68. Rocznicę Powrotu Złocieńca do Macierzy.

Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe „Anders”,
ul. Okrzei 9, 78-520 Złocieniec

Organizacja VI Mistrzostw Powiatu Drawskiego w Biegu Patrolowym dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów.

Uczniowski Klub Sportowy „Traper”, ul. Czwartaków 2, 78-520 Złocieniec

Udział zawodników UKS „Traper” w Mistrzostwach Świata ISF
w Biegach na Orientację PORTUGALIA 2013.

Klub Karate Kyokushin Złocieniec,
ul. Bohaterów Monte Cassino 1a - 1b,
78-520 Złocieniec

XIV Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Karate Kyokushin - Złocieniec 2013, VI Turniej Mikołajkowy w Karate Kyokushin - Złocieniec 2013.

Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego,
ul. Złocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pomorskie

Powiatowy system współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym.

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

23

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”,
ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski

Piknik młodych naukowców.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”,
ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski

Telewizyjny news.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury ”Inspiracja”,
ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec

XV Regionalny Przegląd Twórczości Poetyckiej „Spotkanie
z Zajączkiem”.

26

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury ”Inspiracja”,
ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec

Palmy i pisanki wielkanocne. Kultura tradycji wielkanocnych
w Powiecie Drawskim.

27

Stowarzyszenie Muzeum PBR
w Bolegorzynie
,
Bolegorzyn 1, 78-506 Ostrowice

Obchody V Rocznicy Powstania Muzeum PBR w Bolegorzynie.

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

28

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,
ul. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

Promocja zdrowia, w tym udzielanie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego krwiodawstwa.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego,
ul. Stary Rynek 5, 78-520 Złocieniec

Organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

30

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego,
ul. Moniuszki 26, 78-550 Czaplinek

Harcerski program edukacji dzieci i młodzieży, którego celem jest zmniejszenie zainteresowania alkoholem i narkotykami oraz promujący zdrowy tryb życia bez nałogów.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Drawsku Pomorskim, ul. 11 Pułk Piechoty 26, 78-500 Drawsko Pomorskie

Organizacja badań profilaktycznych.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Złocieńcu,
ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec

Profilaktyka i zapobieganie cukrzycy mieszkańców gminy Złocieniec i gminy Wierzchowo.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Czaplinku,
ul. Wałecka 54, 78-550 Czaplinek

Cukrzyca - chrońmy naszą przyszłość.

DZIAŁALNOSĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna”, ul. Kochanowskiego 12/11, 78-550 Czaplinek

Aktywna jesień życia

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Odział Rejonowy
w Złocieńcu
,
ul. Mickiewicza 16, 78-520 Złocieniec

Integracja członków Związku poprzez aktywne spędzanie czasu

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Odział Rejonowy w Drawsku Pomorskim
,
Pl. Konstytucji 7, 78-500 Drawsko Pomorskie

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Stowarzyszenie „Otwarci na Wszystko”, ul. Gierymskiego 2 a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Aktywni 50+

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec

Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwo starszych w życiu społecznym.

DZIAŁALNOSĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Złocienieckie Stowarzyszenie „Uśmiech dziecka”,
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4 a,
78-520 Złocieniec

Impreza integracyjna rekreacyjno-sportowa z okazji Dnia Dziecka dla młodzieży niepełnosprawnej Powiatu Drawskiego.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst”,
ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek

II Powiatowy Zlot Integracyjny „Sprawnych Inaczej” - dla uczczenia Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Filar”,
ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Złocienieckie Stowarzyszenie „Uśmiech dziecka”,
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4 a,
78-520 Złocieniec

Warsztaty terapii zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej Powiatu Drawskiego.

0x08 graphic

5. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT to z angielskiego - mocne strony - słabe strony, szanse i zagrożenia jest jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych służących porządkowaniu informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego. W przypadku strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron systemu pomocy społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nami stoją. Przedstawiona tabela obejmuje następujące obszary:

- bezrobocie

- rodzina

- niepełnosprawność i osoby starsze

- uzależnienia i przemoc w rodzinie

OBSZAR BEZROBOCIE

mocne strony

słabe strony

- prowadzenie działań mających na celu ograniczenie zjawiska bezrobocia

- aktywne narzędzia na rynku pracy: prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, staże, szkolenia podnoszące kwalifikacje

- rozpowszechnianie ofert pracy z zagranicy

- pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych

- słaby rozwój nowych miejsc pracy

- niedostateczna liczba inwestorów tworzących nowe miejsca pracy w gminach powiatu

- brak organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezrobotnych

- mała aktywność osób bezrobotnych

- łatwość uzyskania pomocy materialnej z pomocy społecznej

szanse

zagrożenia

- korzystanie przez osoby bezrobotne z dostępu do europejskich rynków

pracy

- zmiana postaw osób bezrobotnych

- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

- zjawisko wyuczonej bezradności

- dziedziczenie bezrobocia

- migracja zarobkowa młodzieży

- zjawisko wykluczenia społecznego

- szeroko rozwinięte zjawisko pracy ,,na czarno''

OBSZAR RODZINA

mocne strony

słabe strony

- zainteresowanie władz rozwiązywaniem problemów społecznych

-funkcjonowanie instytucji udzielających pomocy osobom i rodzinom dysfunkcyjnym

- rozwój poradnictwa specjalistycznego

- rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej

- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników

- działalność organizacji pozarządowych na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży

- zatrudnianie asystentów rodziny

- niedostateczny dostęp rodzin wymagających poradnictwa specjalistycznego do tej formy wsparcia

- mały poziom współpracy instytucji z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży

- duża liczba rodzin o niskim poziomie życia

- duża liczba rozwodów

- brak stałej, dobrej współpracy między instytucjami

- mała liczba kandydatów na rodziny zastępcze

- duży odsetek rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i prowadzeniem gospodarstwa domowego

- niewystarczające zatrudnienie asystentów rodziny

szanse

zagrożenia

- wsparcie asystentów rodziny

- warunki do prowadzenia pracy socjalnej

- rozwój świetlic z odpowiednią kadrą

- wzrost świadomości społecznej w kwestiach wychowana, przemocy, uzależnień

- realizacja projektu „Schematom STOP!”

- duża liczba rodzin i dzieci zagrożonych dysfunkcjami

- wzrost liczby rodzin wymagających poradnictwa specjalistycznego

- zjawisko bezradności i bezsilności społecznej

- postępująca degradacja wartości rodziny

NIEPEŁNOSPRAWNI ORAZ OSOBY STARSZE

mocne strony

słabe strony

- dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków PFRON

- rozwój instytucji wspierający osoby (dzieci) niepełnosprawne

- wzrost tolerancji wobec osób niepełnosprawnych

- dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi w kwestiach osób niepełnosprawnych i osób starszych

- zaangażowanie organizacji pozarządowych w rozwój integracji społecznej

- brak dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych

- brak domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle somatycznie chorych

- niewystarczający poziom likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznych, na ulicach i chodnikach

szanse

zagrożenia

- dostrzeganie problemów osób niepełnosprawnych i osób starszych przez władze

- rozwój sieci placówek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych psychicznie i osób starszych

- wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym

- ograniczony dostęp do rehabilitacji

- izolacja osób starszych i niepełnosprawnych

OBSZAR KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

mocne strony

słabe strony

- podnoszenie przez pracowników pomocy społecznej kwalifikacji zawodowych

- podnoszenie jakości obsługi klientów

- podejmowanie współpracy z innymi instytucjami

- informowanie klientów o możliwościach wsparcia

- brak platformy współpracy i dobrej komunikacji między instytucjami

- organizacja działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu

- brak wiedzy u pracowników o działalności organizacji pozarządowych i innych instytucjach wsparcia, mogących świadczyć pomoc mieszkańcom

szanse

zagrożenia

- dobrze wykwalifikowane kadry pomocy społecznej

- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w działaniach pomocowych

- duża liczba klientów pomocy społecznej

- mała aktywność organizacji pozarządowych

-niewystarczająca wiedza na temat problemów społecznych w powiecie

- nadmiar pracy biurowej

 1. 0x08 graphic
  MISJA POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Powiat Drawski powiatem wspierającym rodziny, sprzyjającym osobom niepełnosprawnym, działającym na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych we współpracy z partnerami lokalnymi.

Cel strategiczny 1:

Wspieranie i wzmacnianie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym

Cel operacyjny 1.1:

Pomoc rodzinom w wypełnianiu podstawowych funkcji oraz dzieciom pozbawionym opieki

Działanie 1

Wspieranie rodzin naturalnych w środowisku zamieszkania poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężeniu problemów, w tym opiekuńczo - wychowawczych, dostęp do poradnictwa specjalistycznego i prawnego.

Działanie 2

Rozwijanie form pomocy socjalnej z rodzinami - upowszechnienie funkcji asystenta rodziny.

Działanie 3

Kontynuowanie działań w zakresie propagowania rodzicielstwa zastępczego, rozwijanie pieczy zastępczej - pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych, rozważane jest również utworzenie drugiej placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Działanie 4

Pomoc osobom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletniości rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno wychowawczym, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opieką lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Działanie 5

Dążenie do utworzenia skoordynowanego systemu pomocy rodzinie w zakresie niewydolności wychowawczej, bezrobocia, przemocy w rodzinie, uzależnień i innych życiowych problemów oraz rozwijanie już istniejącego systemu pomocy rodzinie.

czas realizacji 2014-2022

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:

Starosta Drawski, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, placówki oświatowe szczebla powiatowego.

Partnerzy

ośrodki pomocy społecznej, GKRPA, zespoły interdyscyplinarne, sąd rejonowy, kuratorzy, policja, placówki oświatowe, ośrodki sportowo - rekreacyjne, świetlice, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna, kościoły.

űródła finansowania

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, inne programy, organizacje pozarządowe.

Rezultaty

Sprawnie funkcjonujący system wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży, zapobiegający kryzysom. W sytuacjach kryzysowych, system przyjmuje funkcje ratownicze i opiekuńcze. System wspiera również osoby usamodzielniane.

Wskaźniki realizacji działań

- liczba rodzin objęta pomocą ops i pracą socjalną

 • liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym

 • liczba asystentów rodziny i liczba rodzin objętych przez nich

 • liczba rodzin zastępczych i dzieci w rodzinach zastępczych

 • liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych

 • liczba dzieci przysposobionych

 • liczba dzieci skierowanych do adopcji

 • liczba rodzin pomocowych

 • liczba koordynatorów i liczba rodzin zastępczych objętych przez nich

 • liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych

 • liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 • liczba kandydatów na rodziny zastępcze

 • liczba nowych rodzin zastępczych

 • liczba szkoleń dla rodzin zastępczych

- liczba świetlic oraz liczba dzieci korzystających ze świetlic

- liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych

dzieci i młodzieży

- liczba dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

- liczba klas i grup integracyjnych oraz liczba dzieci do nich uczęszczająca

- liczba dzieci objęta nauczaniem indywidualnym

- liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono pomocy wg ustawy

- liczba potrzebnych mieszkań chronionych

- liczba osób, rodzin objęta pomocą z powodu alkoholizmu, narkomanii

i przemocy w rodzinie

- liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- liczba zespołów interdyscyplinarnych oraz liczba osób objętych ich

oddziaływaniem

- liczba projektów realizowanych na rzecz rodzin i dzieci

- liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami

pozarządowymi i innymi jednostkami.

Cel strategiczny 2

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych i starszych w życiu społecznym.

Cel operacyjny 2.1

Zapewnienie właściwej pomocy osobom starszym.

Działanie 1

Prowadzenie wsparcia informacyjnego, instrumentalnego, emocjonalnego i wartościującego dla osób starszych .

Działanie 2

Rozwijanie środowiskowych form wsparcia osób starszych, poprawienie dostępu i jakości usług opiekuńczych, utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Rozwój sieci domów pomocy społecznej.

Działanie 3

Zwiększenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.

Cel operacyjny 2.2

Ograniczenie skutków niepełnosprawności, rehabilitacja społeczna i zawodowa.

Działanie 1

Upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz dostępnych formach pomocy za pośrednictwem internetu, mediów lokalnych.

Działanie 2

Rozpowszechnianie dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Działanie 3

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Działanie 4

Działania na rzecz rozwijania placówek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, w tym warsztaty terapii zajęciowej.

Działanie 5

Promowanie w powiecie podmiotów ekonomi społecznej np. Centrum Integracji Społecznej.

Działanie 6

Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i kościołami.

Czas realizacji: 2014 -2022

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań:

Starosta Drawski, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne jednostki organizacyjne powiatu, w tym Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny.

Partnerzy

ośrodki pomocy społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, placówki kulturalne, służba zdrowia, jednostki sportowo - rekreacyjne, lokalni pracodawcy, organizacje pozarządowe, kościoły, społeczność lokalna.

űródło finansowania

Budżet samorządowy (powiat i gminy) i centralny, fundusze zewnętrzne, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy.

Rezultaty

Zwiększenie udziału seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Podniesienie jakości świadczonych usług, zwiększenie dostępności i wiedzy na temat instytucji pomocowych i samopomocowych. Podniesienie wrażliwości społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Rozwój sieci placówek społecznych na bazie istniejących obiektów.

Wskaźniki realizacji działań

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym

- liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością

- liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem

z systemu pomocy społecznej

- liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi

usługami opiekuńczymi

- liczba objętych działaniem dziennego ośrodka wsparcia

- liczba dziennych ośrodków wsparcia

- liczba osób objęta środkami PFRON

- liczba utworzonych i wyposażonych miejsc pracy dla osób

niepełnosprawnych

- liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami

samorządowymi

- liczba wolontariuszy.

Cel strategiczny 3

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznych.

Cel operacyjny 3.1

Program Promocji Zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014-2020

Działanie 1

Realizacja Programu Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014-2020.

Cel operacyjny 3.2

Wpieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działanie 1

Prowadzenie w gminach powiatu drawskiego pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi w oparciu o kontrakty socjalne.

Działanie 2

Udzielenie przez ośrodki pomocy społecznej pomocy materialnej z tytułu bezrobocia, ubóstwa.

Działanie 3

Prowadzenie w gminach powiatu drawskiego podmiotów ekonomi społecznej: spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej.

Czas realizacji: 2014- 2020 Cel operacyjny 3.1

Czas realizacji: 2014-2022 Cel operacyjny 3.2:

Podmioty odpowiedzialne za realizację

Starosta Drawski, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne jednostki organizacyjne powiatu.

Partnerzy

Ośrodki pomocy społecznej, gminy, inwestorzy, przedsiębiorcy lokalni, organizacje pozarządowe, kościoły, społeczność lokalna.

űródło finansowania

Budżet samorządowy (powiatu i gminy) i centralny, fundusze zewnętrzne, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy.

Rezultaty

Wzrost liczby osób zaktywizowanych, wzrost nowych miejsc pracy. Podniesienie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wskaźniki realizacji działań

- wielkość stopy bezrobocia

- liczba osób bezrobotnych w powiecie

- liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy

- liczba pracodawców, którym PUP udzielił wsparcia

- liczba realizowanych projektów oraz liczba osób w nich uczestnicząca

- liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną oraz kontraktami socjalnymi

- liczba klientów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu bezrobocia

- liczba działających podmiotów ekonomii społecznej.

Cel strategiczny 4

Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej.

Cel operacyjny 4.1

Rozwój kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej.

Działanie 1

Dokształcanie kadr pomocy społecznej w powiecie i gminach, zachęcanie do podjęcia specjalizacji.

Działanie 2

Rozwijanie infrastruktury socjalnej poprzez poszerzenie oferty już działających jednostek oraz tworzenie nowych, gdy zachodzi potrzeba.

Działanie 3

Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących podniesieniu jakości świadczonej pracy.

Działanie 4

Upowszechnienie informacji o „koszykach usług” instytucji m.in. przez Internet.

Cel operacyjny 4.2

Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Działanie 1

Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami w szczególności w obszarze polityki społecznej.

Działanie 2

Zlecenie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej, organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego.

Działanie 3

Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, promowanie ich działalności oraz pomoc w uzyskaniu środków z innych źródeł niż budżet samorządu.

Działanie 4

Zachęcanie mieszkańców powiatu do udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

Działanie 5

Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskanie wolontariuszy do współpracy.

Czas realizacji: 2014 -2022

Podmioty odpowiedzialne za realizację

Starosta Drawski, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, inne jednostki powiatowe pomocy społecznej.

Partnerzy

ośrodki pomocy społecznej, gminy, ROPS, organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, kościoły, społeczność lokalna.

űródło finansowania

Budżet samorządowy (powiatu, gminy) i centralny, fundusze zewnętrzne, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy.

Rezultaty

Profesjonalna kadra pomocy społecznej. Wysoka jakość usług, współpraca z sektorem pozarządowym. Większa aktywność mieszkańców powiatu, wzrost świadomości własnych możliwości i potencjału.

Wskaźniki realizacji działań

 • liczba szkoleń w których uczestniczyła kadra

 • liczba osób, które ukończyły specjalizację

 • liczba nowych instrumentów i usług służących podniesieniem jakości pracy oraz liczba osób nimi objęta

 • liczba nowo powstałych jednostek pomocy społecznej oraz liczba jednostek, które poszerzyły ofertę świadczonych usług

 • liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej

 • liczba przedsięwzięć realizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi

 • liczba organizacji pozarządowych wspieranych przez samorządy

 • liczba inicjatyw społecznych

 • liczba wolontariuszy.

0x08 graphic

 1. MONITORING I EWALUACJA

Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Oznacza to, że PCPR co roku będzie raportowało działania Strategii we współpracy z realizatorami.

Koordynator Strategii w oparciu o przedstawione wskaźniki realizacji działań z jednostek realizujących dokona oceny realizacji celów Strategii. Przygotowany wykaz wskaźników realizacji działań nie wyczerpuje wszystkich wskaźników, jakie mogą być zastosowane w procesie monitorowania realizacji Strategii. W miarę rozwoju systemu monitorowania dokumentu będą mogły zostać zidentyfikowane nowe wskaźniki charakteryzujące przebieg podejmowanych działań.

Sprawozdanie z realizacji Strategii koordynator będzie przedstawiać Staroście i Radzie Powiatu.

W przypadku konieczności ewaluacji Strategii koordynator zwróci się do Zarządu Powiatu Drawskiego o powołanie zespołu ds. realizacji Strategii, który dokona oceny zasadności wprowadzenia zmian w dokumencie strategicznym. Zespół przedstawi swoje stanowisko Zarządowi Powiatu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu niezbędnych zmian w Strategii.

Zapisy zawarte w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 będą realizowane w ramach przyjętych działań w zależności od posiadanych i pozyskanych środków finansowych.

0x08 graphic

 1. PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY 2014 - 2020


Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na Lata 2014- 2022

1

28

45

46

Rok

Liczba Dzieci

Typ

Rodziny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 04-12-2017 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 04-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2017 11:42