Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny

 

DRUK NR

 

Uchwała Nr ./2014
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia ……………….2014
r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim

 

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Drawskiego:

 

1. Stanisław Cybula

2. Andrzej Brzemiński

3. Halina Samek

 

4. Zofia Uryn

 

5. Wiktor Woś

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z tym, że nastąpiło oddzielenie się jednostki od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zachodzi potrzeba utworzenia regulaminu organizacyjnego dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego zapewniającego fachową i sprawną obsługę w jednostce.

 

 

 

Załącznik

Do Uchwały Nr …../2014

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia ……………..2014 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO DZIENNEGO DOMU SAMOPOMOCY - OŚRODKA REHABILITACYJNO - KULTURALNEGO

 

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§1

 

1.Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny działa na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr. 5, poz, 38);

- uchwały Nr XLIV/340/2006 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim;

 

§ 2

 

1. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy- Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny działa od dnia

1 grudnia 2007 roku.

2. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka

Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim określa jego strukturę organizacyjną

i szczegółowy zakres działań.

3. Użyte w regulaminie słowa oznaczają:

 1. Dom - Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny

w Drawsku Pomorskim,

 1. Uczestnik - uczestniczka Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka

Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim od 18 roku życia do 60 roku życia,

 1. zespół wspierająco - aktywizujący - zespół składający się z kierownika, instruktorów terapii zajęciowej, pracownika socjalnego oraz specjalistów zatrudnionych do realizacji

podstawowych zadań Domu,

 1. kierownik - Kierownika Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka

Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim,

 1. pracownik - osobę zatrudnioną w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy -

Ośrodku Rehabilitacyjno - Kulturalnym w Drawsku Pomorskim,

 

 

 

 

§3

 

 1. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny jest placówką pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ Domu AB).

 2. Siedzibą Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego jest budynek znajdujący się przy ul. Bolesława Chrobrego 4 w Drawsku Pomorskim.

 3. Dom czynny jest przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 i prowadzi się co najmniej przez 6 godzin dziennie zajęcia z uczestnikami.

 4. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik zatrudniony przez Zarząd Powiatu Drawskiego.

 5. W Domu znajdują się pracownie do zajęć i ćwiczeń dla uczestników.

 6. Dom:

 1. zapewnia fachową opiekę wychowawczą, specjalistyczną terapeutyczną uczestnikom przebywającym w Domu,

 2. realizuje zadania kształcąco-wychowawcze zmierzające do rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, kształcenia samodzielności, umiejętności dostosowania się do życia w środowisku społecznym, rozwoju zainteresowań własnych,

 3. utrzymuje kontakty z rodzinami lub opiekunami, mające na celu poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych uczestników,

 4. organizuje zajęcia dostosowane do możliwości psychofizycznych i motorycznych uczestników,

 5. zapewnia niezbędne surowce, materiały, pomoce i urządzenia do jej wykonania,

 6. dba o higieniczne i bezpieczne warunki pracy i zajęć,

 

Rozdział II

Cele i Zadania

 

§4

 

1. Dom ma na celu rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych- uczestników Domu.

2. Głównym celem działalności Domu jest:

 1. podnoszenie ogólnej sprawności i zaradności osobistej uczestników,

 2. przygotowanie do życia w środowisku,

 3. rozwijanie zdolności i umiejętności poprzez prowadzone zajęcia terapeutyczne,

 4. wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

 5. wszechstronne usprawnianie psychoruchowe,

 6. rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie,

 7. odciążenie rodziców od całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną

 8. przygotowanie do pełnienia ról określonych społeczeństwie,

 9. inicjowanie zachowań zmierzających do integracji ze społecznością miasta i powiatu.

3. Realizacja założonych celów odbywa się poprzez zastosowanie technik terapii zajęciowej,

zmierzających do rozwijania:

 1. umiejętności życia codziennego,

 2. zaradności osobistej,

 3. sprawności psychofizycznych,

 4. samodzielnej obsługi i zaradności w podstawowych pracach domowych,

 5. umiejętności społecznych i interpersonalnych,

 6. umiejętności spędzania czasu wolnego.

4. Realizacja założonych celów odbywa się w pracowniach Domu.

5. Dom współpracuje z innymi jednostkami pomocy społecznej, oświaty i kultury, służby zdrowia.

 

Rozdział IV

Uczestnicy Domu, ich prawa i obowiązki

 

§5

 

 1. Kwalifikacja kandydata odbywa się zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 Nr 238, poz. 1586).

 2. Rehabilitacja społeczna uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne plany wspierająco - aktywizujące.

 3. Uczestnik Domu ma prawo do:

  1. uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dom,

  2. uczestniczenia w przygotowywaniu planu wspierająco- aktywizującego,

  3. dostępu do niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych

ułatwiających wykonywanie czynności,

  1. wypowiadaniu się w sprawie wyboru form i rodzajów zajęć, z których chce korzystać,

  2. przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności,

  3. uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych,

  4. otrzymywania niezbędnej pomocy,

  5. godnego i partnerskiego traktowania,

  6. bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zwłaszcza ochrony przed krzywdzeniem, wykorzystywaniem, dyskryminacją i poniżaniem.

4. Do obowiązków uczestnika należy:

 1. uczestniczenia w realizacji indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego,

 2. przestrzegania ustalonego czasu zajęć i porządku panującego w Domu,

 3. przestrzegania zasad współżycia społecznego,

 4. dbania o mienie Domu,

 5. przestrzegania obowiązujących w Domu przepisów i regulaminów,

 6. aktywnego uczestniczenia w zajęciach Domu,

 7. uczestniczenia w prostych pracach na rzecz Domu,

 8. przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

Rozdział IV

Organizacja Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy-Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim

§ 6

 

Struktura organizacyjna Domu:

1. W skład Domu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. kierownik

 2. pracownik socjalny

 3. księgowy

 4. pracownik administracyjno - kadrowy

 5. zespół wspierająco - aktywizujący

  1. - terapeuta

  2. - instruktor terapii zajęciowej

  3. - opiekun

  4. - asystent osoby niepełnosprawnej

 6. psycholog

 7. psychiatra konsultant

 8. pedagog

2. W Domu mogą być zatrudnione inne osoby niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania, np. sprzątaczka, konserwator, kierowca, pielęgniarka (ratownik medyczny).

 

§ 7

Zakresy obowiązków

 1. Do zadań kierownika Domu należy:
  1) kierowanie pracą Domu,
  2) wykonywanie uprawnień kierownika jednostki organizacyjnej jako pracodawcy,
  3) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Domu,
  4) składanie Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z działalności Domu oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  5) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla kierownika przez przepisy prawa.

2. Do zadań pracownika socjalnego należy:
1) przygotowywanie decyzji kierujących do Domu oraz dot. odpłatności za usługi świadczone

w Domu,

2) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

3) praca socjalna z uczestnikami domu i ich rodzinami,

4) współpraca z instytucjami, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym urzędem

pracy, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, organizacjami pozarządowymi, mającymi na

celu wspieranie osób objętych oddziaływaniem Domu.

3. Do zadań pracownika administracyjno - kadrowego należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą Domu,

 2. prowadzenie sekretariatu oraz nadzór nad obiegiem dokumentów i pism Domu,

 3. zabezpieczenie mienia Domu,

 4. przyjmowanie podań i wniosków.

 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 6. prowadzenie spraw kadrowych,

 7. zaopatrywanie Domu w sprzęt i wyposażenie

 1. Do zadań księgowego należy:

 1. obsługa finansowa Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy -Ośrodka Rehabilitacyjno -Kulturalnego,

 2. opracowywanie projektu planu finansowego,

 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych i bilansu końcowego,

 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzonej rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, zasad rozliczania i prowadzenia inwentaryzacji.

 5. przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej,

 6. sporządzanie dekretacji oraz poleceń księgowania,

 7. przygotowywanie przelewów na płatności - program Multicasch,

 8. prawidłowe prowadzenie księgowości,

 9. wykonywanie sprawozdawczości finansowej,

 10. terminowa spłata zobowiązań,

 11. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 12. wykonywanie innych poleceń kierownika.

 1. Do zadań zespołu wspierająco-aktywizującego:

 1. prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych,

 2. prowadzenie dziennika zajęć,

 3. opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestników Domu, okresowa ocena a także ewentualne modyfikacje planów,

 4. organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz wzorowy i czynny udział w tych imprezach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Zasady funkcjonowania Domu

 

1.Dom działa według następujących zasad:

 1. praworządności

 2. służebności wobec społeczności lokalnej

 3. jednoosobowego kierownictwa

 4. kontroli wewnętrznej

 5. planowania pracy

 6. racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi

 7. podziału zadań pomiędzy kierownictwem centrum i poszczególnym stanowiskami oraz wzajemnego współdziałania.

2. Pracownicy Domu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie

i w granicach prawa i obowiązani są do jego przestrzegania.

3. Domem kieruje Kierownik przy pomocy Księgowego, który ponosi odpowiedzialność przed

Kierownikiem za realizacje swoich zadań.

 

§ 9
Czas pracy i zasady przyjmowania interesantów w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy-Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie

pracy lub w innym w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy.
3. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

4 Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.
5. Rozliczanie czasu pracy następuje w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.

6. Przyjmowanie w Domu interesantów w sprawach indywidualnych, a także w sprawach skarg

i wniosków odbywa się przez:
1) kierownika - w dni robocze w godzinach pracy,
2) pracowników - w dni robocze w godzinach pracy.

7. Pracownicy zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego oraz udzielania wyczerpującej informacji w granicach obowiązującego prawa,

a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 10.
Zasady podpisywania pism

1. Kierownik podpisuje:
1) zarządzenia, regulaminy,
2) pisma związane z reprezentowaniem Domu na zewnątrz,
3) odpowiedzi na skargi i wnioski,
4) decyzje zakresu administracji publicznej do których upoważniony jest przez Starostę

Drawskiego,
5) pisma zawierające oświadczenia woli Domu jako pracodawcy,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7) inne pisma, jeśli Kierownik ich podpisywanie zastrzega dla siebie.

2.. Decyzje z zakresu administracji publicznej może podpisywać pracownik Domu po otrzymaniu

upoważnienia Starosty Drawskiego na mocy obowiązujących przepisów.

3. Księgowy podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań, nie zastrzeżone do podpisu

kierownika.

4. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych podpisuje swoim

podpisem poniżej tekstu projektu z lewej strony.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy

prawa.

2. Załącznik do regulaminu stanowi jego integralną część.

3. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

4. Kierownik jest zobowiązany zapoznać pracowników Domu z Regulaminem Organizacyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 27-11-2015 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Nazarek 27-11-2015 12:38